Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                               2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. P2- 725

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų (toliau - seniūnaitija) seniūnaičių rinkimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus - seniūnaičius. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

3. Seniūnaitis renkamas 2 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

4. Seniūnaičio rinkimų datą skelbia seniūnas arba administracijos direktorius pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau - administracijos direktorius) įsakymu patvirtintą grafiką.

           5. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų arba negali eiti pareigų dėl ligos, mirties ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai. Tokiu atveju rinkimų datą skelbia seniūnas, kurią nustato administracijos direktorius įsakymu.

 

II. RINKIMŲ DATOS PASKELBIMAS IR RINKIMŲ VYKDYMAS

 

             6. Atsižveldamas į administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, seniūnas arba administracijos direktorius vietinėje spaudoje ir Trakų rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.trakai.lt skelbia seniūnaičio rinkimų datą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki rinkimų. Skelbime nurodoma: seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, seniūnaičio rinkimo būdas (gyventojų susirinkimas arba apklausa), rinkimų vieta, laikas. Skelbime taip pat nurodoma, kad su seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.trakai.lt.

             7. Kandidatų į seniūnaičius registracija pradedama po seniūnaičio rinkimo datos paskelbimo šio aprašo 6 punkto nustatyta tvarka, o baigiama ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki seniūnaičių rinkimų.

             8. Kandidatų į seniūnaičius sąrašus seniūnas viešai paskelbia Trakų rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.trakai.lt ir seniūnijos skelbimų lentoje per 3 kalendorines dienas po kandidatų į seniūnaičius registracijos pabaigos. Skelbimo lentoje nurodoma:

              8.1. Seniūnaitijas, kurioje bus vykdomi rinkimai, pavadinimas;

              8.2. Rinkimų data ir laikas;

              8.3. Kandidatai į seniūnaičius;

              8.4. Kita reikalinga informacija.

              9. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas. Rinkimus organizuoja ir vykdo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija iš ne mažiau kaip 3 asmenų. Administracijos direktoriaus sudaryta komisija organizuoja rinkimus ir tuo atveju, kai šio aprašo 11 p. nustatyta tvarka administracijos direktorius, atsižvelgdamas į seniūno motyvuotą prašymą, nusprendžia rinkti seniūnaitį apklausiant gyventojus.  

               10. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus. Rinkimus organizuoja ir vykdo administracijos direktoriaus sudaryta komisija iš ne mažiau kaip 3 asmenų. Administracijos direktoriaus sudaryta komisija organizuoja rinkimus ir tuo atveju, kai šio aprašo 11 p. nustatyta tvarka administracijos direktorius, atsižvelgdamas į seniūno motyvuotą prašymą, nusprendžia rinkti seniūnaitį gyventojų susirinkime.

              11. Atsižvelgdamas į seniūno motyvuotą prašymą administracijos direktorius gali nuspręsti dėl rinkimo būdo taikymo neatsižvelgiant į seniūnaitijoje gyvenančių gyventojų skaičių.

              12. Seniūnas, kurio seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūnaitijoje renkamas seniūnaitis, privalo užtikrinti, kad atitinkamos seniūnaitijos seniūną rinktų tik atitinkamos seniūnaitijos gyventojai.

 

III. KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

               13. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje. Asmuo gali pats siūlyti savo kandidatūrą į seniūnaičius.

               14. Kandidatais į seniūnaičius negali būti keliami savivaldybių tarybų nariai, savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių, teisėsaugos institucijų (įstaigų) tarnautojai ir darbuotojai.

              15. Kandidatu į seniūnaičius gali būti tik toje seniūnaitijoje deklaravęs gyvenamąją vietą pilnametis veiksnus asmuo, kurios seniūnaičiu siūlomas rinkti.

              16. Jei kandidatu siūlosi pats gyventojas, tai jis privalo surinkti ne mažiau kaip 50 toje seniūnaitijoje gyvenančių pilnamečių gyventojų parašų, palaikančių jo kandidatūrą į seniūnaičius. Ta pačia tvarka iškelti kandidatūrą į seniūnaičius gali ir patys gyventojai.

             17. Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai:

             17.1. prašymą (prašymo forma nurodyta aprašo 1 priede) arba sutikimą (2 priedas), jei pasiūlo kandidatūrą gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai; prie prašymo ar sutikimo pridedami ir gyventojų parašai (jeigu to reikia).

             17.2 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

             17.3 gyvenimo aprašymą (CV);

             17.4 vieną 3X4 nuotrauką.

             18. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą iki balsavimo pradžios paskelbimo. Atšaukdamas kandidatūrą kandidatas seniūnui turi pateikti rašytinį atsisakymą.

 

IV. GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

             19. Gyventojų susirinkimą pradeda seniūnas, kuris paprastai yra komisijos sekretorius. Jis susirinkusiems gyventojams paaiškina seniūnaičio rinkimo procedūrą, pateikia rinkėjų registracijos lapą, į kurį įrašomi susirinkime dalyvaujantys asmenys (3 priedas).

             20. Seniūnas rinkėjus supažindina su kandidatais į seniūnaičius, pranešdamas jų vardus ir pavardes.

              21. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidato prisistatymui skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodama klausimų. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių.

             22. Baigus pasisakymus, rinkimų komisijos pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atviru balsavimu atskirai laikantis eiliškumo abėcėlės tvarka pagal pavardes.

              23. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

              24. Susirinkimo rezultatai įforminami protokolu (3 priedas), kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo protokolas saugomas seniūnijoje.

              25. Balsavimo rezultatai skelbiami Trakų rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.trakai.lt.

 

V. GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

             26. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną gyventojų apklausai vykdyti seniūnija parengia patalpą ir apklausos anketas.

             27. Renkant seniūnaičius apklausos būdu, seniūnija parengia gyventojų apklausos anketas (anketos forma nurodyta aprašo 4 priede), kurioje nurodoma kandidato į seniūnaičius vardas, pavardė. Apklausos anketoje turi būti nurodyta apklausą vykdančių asmenų vardai, pavardės ir institucijos, įgaliojusios vykdyti apklausą, pavadinimas.

             28. Kitus duomenis į apklausos anketą lapą įrašo ir pasirašo apklausoje dalyvaujantis seniūnaitijos gyventojas.

              29. Apklausos anketos pildomos seniūnijos paruoštoje patalpoje rinkimų dieną nuo 12.00 val. iki 18.00 val.

             30. Išrinktas seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai apklausoje dalyvavusių gyventojų balsų.

             31. Komisija  rinkimų dieną po 18.00 val.  suskaičiuoja gautų apklausos anketų rezultatus. Visi duomenys yra protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

               32. Apklausos rezultatais skelbiami Trakų rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.trakai.lt .

               33. Kandidatų į seniūnaičius apklausos anketos ir protokolas saugomi seniūnijoje.

 

VI. SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

              34. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą pateikia administracijos direktoriui. Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių sąrašas yra patvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu (6 priedas).

               35. Seniūnaičiams seniūnai pasirašytinai išduoda seniūnaičių pažymėjimus (pažymėjimo forma nurodyta aprašo 5 priede) per 5 darbo dienas po seniūnaičių sąrašo patvirtinimo.

              36. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami seniūnaičių pažymėjimų registravimo žurnale (žurnalo forma nurodyta aprašo 7 priede), kurį tvarko ir apskaito kiekviena seniūnija atskirai.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

              37. Neįvykus seniūnaičio rinkimams (nesant nei vieno kandidato į seniūnaičius, nesusirinkus seniūnaitijos gyventojams į susirinkimą ar neatvykus seniūnaitijos gyventojams į apklausą), seniūnaičio rinkimo procedūra kartojama šio aprašo nustatyta tvarka.

              38. Seniūnaitis gali atsisakyti savo pareigų pateikęs seniūnui motyvuotą prašymą.

              39. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų arba negali eiti pareigų dėl ligos, mirties ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai pagal šiame apraše nustatytą tvarką.

               40. Veiksmai, neveikimas ir/ar sprendimai, kuriais pažeidžiamos šio aprašo nuostatos, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gali būti skundžiami administracijos direktoriui, taip pat

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

               41. Aprašas papildomas ir (ar) keičiamas administracijos direktoriaus įsakymu.

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas

(VARDAS, PAVARDĖ)

ADRESAS, TELEFONAS

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos

_________________________seniūnui

 

 

 

 

PRAŠYMAS

2009 m. ___________________d.

 

 

 

            Prašau leisti man ______________________________dalyvauti ___________________

                                      (vardas, pavardė)                                      (pavadinimas)

seniūnijos seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

PRIDEDAMA:

1. ____________________________________;

2. ____________________________________;

3. ____________________________________.

 

 

 

 

 

____________________________                           __________________________

(parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas

(VARDAS, PAVARDĖ)

ADRESAS, TELEFONAS

 

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos

___________________________seniūnui

 

 

 

SUTIKIMAS

 

2009 m. _________________________d.

 

 

 

        Aš, _________________________________________sutinku dalyvauti _______________ _

(vardas, pavardė)                                                                                                            (pavadinimas)

seniūnijos ____________________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

PRIDEDAMA:

1. _______________________________;

2. _______________________________;

3._______________________________ .

 

 

 

_____________________________                                 __________________________

Parašas                                                                                      Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       3 priedas

 

 

 

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GYVENTOJŲ SUSIRINKIME PROTOKOLAS

 

 

__________________ Nr. _____

(Data)

___________________________

(Seniūnijos pavadinimas)

 

 

______________ seniūnaičio rinkimai gyventojų susirinkime, vykdomi pagal Trakų rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus _____________ įsakymu Nr. __________ sudarytą

Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių 2009 metų rinkimų grafiką.

Rinkimų pradžia _______________, rinkimų pabaiga_________________.

Rinkimų komisijos pirmininkas ________________________________

Rinkimų komisijos sekretorius _________________________________

Kandidatai į ____________ seniūnaičius:________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BALSAVIMO SUVESTINĖ

Rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

Balsavimo suvestinė užpildyta teisingai.

Rinkimų sekretorius (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Rinkimų pirmininkas skelbia, kad ___________ seniūnaičiu (-te) išrinktas (-ta)

_______________________________________________________________________

Rinkimų komisijos pirmininkas

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Rinkimų komisijos sekretorius

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Su _____________ seniūnaičio rinkimų rezultatais susipažinome ir pretenzijų neturiu (me):

(Kandidatų parašai)

(Vardai ir pavardės)

(Data)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    4 priedas

 

 

GYVENTOJŲ APKLAUSA DĖL SENIŪNAIČIO RINKIMŲ

 

 

Apklausos vieta (seniūnija) ________________________________________________________

Seniūnaitijos vieta _______________________________________________________________

Kandidatas į seniūnaičius (-tę) _________________________________________________________

                                                                                      (vardas, pavardė, adresas, telefonas)

______________________________________________________________________________

Mes, žemiau pasirašę, sutinkame, kad _________________________________ būtų išrinktas (-a) Trakų rajono savivaldybės administracijos ___________________seniūnijos _________________

seniūnaitijos seniūnaičiu (-te).

Eil.

Nr.

Vardas

Pavardė

Adresas

Gimimo

data

Parašas sutinku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parašus rinko ____________________________________________________________________

                                          (vardas, pavardė, adresas, telefonas)

Anketą išdavė _______________________ seniūnija                                                      A.V.

 

 

------------------------------------

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              5 priedas

 

 

 

SENIŪNAIČIO PAŽYMĖJIMO FORMA

 

1. Pažymėjimo pirmoji pusė:

 

   PAŽYMĖJIMAS Nr. 001

 

VARDAS PAVARDĖ

 

_______________ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIS (-TĖ)

 

Galioja iki: 2011-mėn.-d.

 

 

   Trakų rajono savivaldybės administracijos _______________  seniūnas (-ė)

                          (Vardas, pavardė) A.V.  _________________________

                    _________________________

 

 

 

2. Pažymėjimo antroji pusė:

 

             

 

(Seniūnijos ar Savivaldybės herbas)

 

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

______________ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIS (-TĖ)

 

(Seniūnijos adresas, seniūnaičio (tės) telefono numeris)

 

   ___________________________________________

 

  ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 priedas

Trakų rajono savivaldybės administracijos

____________________ seniūnijos seniūnaičiai

 

 

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaičio vardas, pavardė

Adresas

Telefonas, el. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ seniūnas                                          ____________________________________

 

(seniūnija)                                                                                (vardas, pavardė, parašas)

 

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           7 priedas

 

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS _______________________________SENIŪNIJOS

SENIŪNAIČIŲ PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Seniūnaičio pažymėjimo

Nr.

Pažymėjimo

išdavimo

data

Parašas

Pažymėjimo

grąžinimo

data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė