Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
Trakų rajono savivaldybės kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklės

                                                                                             PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. S1-288

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės kultūros projektų paraiškų teikimo, svarstymo ir vertinimo bei Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Lėšos) skyrimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.

2. Projektų atrankos konkursą organizuoja Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė).

3. Paraiškas dėl projektų dalinio finansavimo gali teikti Trakų rajono savivaldybėje veikiantys juridiniai asmenys (toliau – Projektų vykdytojai), išskyrus pelno siekiančias organizacijas.

II. DALINIO FINANSAVIMO KRITERIJAI IR PRIORITETAI

5. Dalinis finansavimas skiriamas muzikos, teatro, šokio, vizualiojo meno, literatūros, etninės kultūros, tautinių mažumų, kultūros paveldo ir kitų sričių kultūros projektams.

6. Skelbiant kultūros projektų konkursą gali būti išskiriamos prioritetinės metų temos.

7. Lėšos neskiriamos vykdytojams, kurie nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuotus projektus arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos panaudotos ne pagal patvirtintą projekto išlaidų sąmatą.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

8. Kultūros projektų konkursas skelbiamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu. Informacija apie konkursą skelbiama Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

9. Skelbime nurodoma:

9.1. tikslus paraiškų priėmimo laikas;

9.2. paraiškų pateikimo būdas;

9.3. paraiškas priimančio asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas;

9.4. kita reikalinga informacija.

10. Paraiškos siunčiamos paštu arba pateikiamos Savivaldybei tiesiogiai adresu: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai.

11. Paraiškos pateikimo data laikoma pristatymo Savivaldybei data, o jeigu siunčiama paštu, pašto spaude pažymėta išsiuntimo data.

12. Užpildyta paraiška (1 egz.) siunčiama arba teikiama įrišta arba įsegta, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos, organizacijos spaudu voką ir registruota savivaldybės priimamajame. Paraiškos siunčiamos/teikiamos su lydraščiu. Paraiškos kopija (Word Document formatu) konkurso vykdytojui taip pat atsiunčiama elektroniniu paštu.

13. Paraiškos nesvarstomos, jei jos pateiktos pasibaigus Savivaldybės nustatytam paraiškų priėmimo laikui ir neatitinka šiose taisyklėse bei konkurso skelbime išdėstytų reikalavimų.

14. Projektų vykdytojai, teikdami kultūros projektų paraiškas, praranda teisę teikti paraiškas ir gauti dalinį finansavimą tiems patiems projektams vykdyti iš kitų savivaldybės programų. Projektai negali būti dalinami į mažesnius projektus, kuriems paraiškos būtų teikiamos ir skiriamas dalinis finansavimas jų įgyvendinimui kaip atskiriems projektams iš kitų Savivaldybės programų.

15. Direktoriaus įsakymu sudaryta Kultūros projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro nemažiau kaip 5 (penki) nariai, vertina konkursui pateiktus projektus bei administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl jų dalinio finansavimo.

16. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

17. Komisijos narys turi nusišalinti nuo projekto svarstymo, jeigu jis yra:

17.1. projekto vykdytojo darbuotojas ar steigėjas;

17.2. projekto kūrybinės grupės narys;

17.3. susijęs giminystės ryšiais su projekto vykdytojo darbuotojais ar steigėjais.

18. Tuo atveju, jei komisijos narys nenusišalina, jo balsavimo rezultatai laikomi negaliojančiais.

19. Vertindama pateiktas paraiškas, komisija vadovaujasi šias vertinimo kriterijais:

19.1. projekto meninė vertė bei idėjos originalumas – 3 balai;

19.2. projekto tęstinumo galimybės ir perspektyvos – 2 balai;

19.3. planuojamos projekto sklaidos apimtys – 2 balai;

19.4. rėmėjų ir partnerių įsipareigojimai – 2 balai.

19.5. išlaidų pagrįstumas – 1 balas;

19.6. Jei projektas vertinamas 6-10 balų – finansavimas rekomenduotinas, mažiau nei 6 balai – atmestinas.

20. Direktorius, atsižvelgdamas į Vertinimo komisijos rekomendacijas, priima sprendimą dėl projektų finansavimo ir įformina jį savo įsakymu.

21. Direktoriaus įsakymas, kuriuo lėšos paskirstomos projektams, skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.

22. Komisijos darbą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.

IV. LĖŠŲ PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKA

23. Direktorius su lėšas gavusiu Projekto vykdytoju sudaro sutartį, kurioje numatomi projekto įgyvendinimo terminai, šalių įsipareigojimai, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos. Prie sutarties pridedama projektui skirtų lėšų išlaidų sąmata (forma BFP-1).

24. Lėšas Projekto vykdytojui Trakų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius perveda pagal pasirašytą sutartį bei programos sąmatą.

25. Už projekto įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą atsako projektą vykdančios ir lėšas gavusios įstaigos ar organizacijos vadovas.

26. Projekto, kuriam Savivaldybė skyrė lėšas, vykdytojas, turi nedelsdamas raštu informuoti Savivaldybę, jeigu:

26.1. negali vykdyti projekto;

26.2. keičiasi projekto pobūdis;

26.3. būtina pratęsti projekto įgyvendinimo terminą.

27. Motyvuotą Projekto vykdytojo kreipimąsi dėl šių taisyklių 25 punkte nurodytų priežasčių, Savivaldybė priima ne vėliau nei likus penkioms darbo dienom iki projekto vykdymo pabaigos.

28. Projektuose numatytoms prekėms ar paslaugoms pirkti bei darbams atlikti privaloma vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymu.

29. Įvykdžius projektą per 1 mėn., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., projekto vykdytojas atsiskaito už projekto įgyvendinimą bei skirtų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo bei Apskaitos skyriams sutartyje nustatyta tvarka.

30. Savivaldybei pareikalavus, projekto vykdytojas turi pateikti visus išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Išlaidas pateisinančiais dokumentais laikomi: projekto vykdytojo prekių ar paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros, kasos aparatų kvitai, perdavimo-priėmimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, keleivinio transporto bilietai ir kt. dokumentai.

31. Lėšos, skirtos kultūros projekto vykdymui, negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.

32. Nepanaudotos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos turi būti grąžintos į projekto finansavimo sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų po projekto įgyvendinimo.

33. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytais terminais negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Taisyklių dokumentai:

1. Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiška

2. Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų ataskaita

3. Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartis


Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė