Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Sausis
    2022     
Statinių naudojimo priežiūros specialisto pareigybiniai nuostatai

VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinio ūkio skyriaus specialistas (toliau – Priežiūros Vykdytojas) yra savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, įgaliotas vykdyti statinių naudojimo priežiūrą (toliau – Priežiūra).

2. Priežiūros Vykdytojas į darbą priimamas ir iš jo atleidžiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

3.  Priežiūros Vykdytojo pareigybę steigia  ar panaikina, pareigybės aprašymą tvirtina bei tarnybinio atlyginimo dydį nustato savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Priežiūros Vykdytojo pareigoms priimamas dirbti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį inžinerinį-techninį išsimokslinimą, gerai mokantis valstybinę lietuvių kalbą, susipažinęs su įstatymais, išmanantis informacijos kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo ir išvadų rengimo reikalavimus, mokantis dirbti ryšių ir kitomis organizacinėmis priemonėmis.

5. Priežiūros Vykdytojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais, šiais pareiginiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio naudojimo ir techninės priežiūros veiklą.

6. Priežiūros Vykdytojas tiesiogiai pavaldus Vietinio ūkio skyriaus vedėjui.

7. Priežiūros Vykdytojas pavaduoja skyriaus specialistus jų  atostogų metu.

8. Priežiūros Vykdytoją atostogų metu pavaduoja skyriaus specialistai.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

9. Priežiūros Vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių priežiūrą, privalo:

9.1. patikrinti techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, kai jie yra privalomi, iš jų:

9.1.1. statinio pasą (kadastrinių duomenų bylą, energetinį pasą, statinio energetinio naudingumo sertifikatą);

9.1.2. statinio techninės priežiūros žurnalą;

9.1.3. statinio sezoninių (periodinių) apžiūrų aktus;

9.1.4. statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;

9.1.5. bendrasavininkių jungtinės veiklos sutartį dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką;

9.1.6. statinio projektą;

9.1.7. statinio techninę priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;

9.2. pasirinktinai apžiūrėti statinį (statinius) vietoje;

9.3. apžiūrėjus statinį nustatyti:

9.3.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį;

9.3.2. ar nevykdomi statybos darbai be statybos leidimų, jei jie yra privalomi;

9.3.3. ar statinys nenaudojamas jo nepripažinus tinkamu naudoti;

9.3.4. ar laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų statinio naudojimui;

9.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jų techninę priežiūrą;

9.5. patikrinti, kaip statinių naudotojai, atlikdami statinių techninę priežiūrą, vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų reikalavimus, ar laikomasi normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus per ekonomiškai pagrįstą laiką;

9.6. surašyti patikrinimo aktą, kurio 1 egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti Administracijoje.

9.7. nustatyti reikalavimus ir terminus jų įvykdymui bei pagal patvirtintas Taisykles kontroliuoti jų vykdymą;

9.8. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą;

9.9. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti (raštu, arba faksu, ar elektroniniu paštu) statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas);

9.10. paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, raštu pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi reikiamų priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina, pareikalauti, kad būtų organizuojama jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje). Esant reikalui, Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais, raštu pareikalauti atlikti statinio (jo dalies) ekspertizę;

9.11. esant reikalui:

9.11.1 kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą (as), būtų nutrauktas statinio naudojimas, apribotas ar uždraustas transporto priemonių eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai ar asmenų saugumui;

9.11.2. suderinus su statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros bei kitomis institucijomis, kviesti į patikrinimus statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovus bei, esant būtinumui, kitų institucijų specialistus;

9.12. nustačius Statybos įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimus, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka pagal kompetenciją surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui.

III. TEISĖ

10.  Priežiūros Vykdytojas, turi teisę:

10.1. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijai darbo organizavimo klausimais;

10.2. rinkti ir gauti darbui reikalingą informaciją iš savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų ir padalinių;

10.3. atstovauti savivaldybės interesams, kai sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai;

10.4. neteikti konfidencialios informacijos.

IV. ATSAKOMYBĖ

11.  Priežiūros Vykdytojas atsako už:

11.1. jam pavestų užduočių kokybišką vykdymą;

11.2. Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose nurodytų terminų laikymąsi;

11.3. dokumentų, orgtechnikos, materialinių vertybių, darbo laiko tinkamą naudojimą;

11.4. tarnybinio etiketo bei darbo drausmės laikymąsi;

11.5. dokumentų saugumą;

11.6. saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą;

12. Už netinkamą savo pareigų vykdymą specialistas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė