Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Spalis
    2022     
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. birželio 25 d. sprendimu

Nr.S1-136

 TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – reglamentas) nustatyta Trakų rajono savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklos tvarka ir formos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos savivaldos teisę, bei bendravimo su gyventojais formos ir būdai.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas)ir kitų teisės aktų nuostatomis.

II. TARYBOS NARIAI

3. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą 25 tarybos nariai.

4. Pagal partijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašai) išrinkti tarybos nariai gali jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija) partijos politikai vykdyti. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti tarybos nariai, pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti tarybos nariai arba dalis pagal vieną rinkimų sąrašą išrinktų tarybos narių.

Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 3 tarybos nariai ir viename iš tarybos posėdžių viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai.

Savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į frakcijas, vadinami savivaldybės tarybos narių grupe.

Savivaldybės tarybos dauguma – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero, mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.

Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) – savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) savivaldybės tarybos narių grupė, pirmajame ar kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į mero, mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

5. Savivaldybės taryba, turinčiai vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (toliau – Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas) nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras (toliau – meras). Meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus.

III. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

I. PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

6. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai.

7. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia atitinkamos rinkimų apygardos komisijos pirmininkas pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus ir joje nustatyta tvarka.

8. Jeigu apygardos rinkimų komisijos pirmininkas per nustatytą terminą naujai išrinktos tarybos posėdžio nesušaukia, tarybos nariai patys renkasi į tarybos posėdį kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju tarybos posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžiams, iki prisieks tarybos nariai, pirmininkauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyti asmenys.

9. Patalpas tarybos posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, gali būti pasirūpinta transliacija per vietinį transliuotoją). Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos tarybos posėdžiui.

10. Pirmajam tarybos posėdžiui pirmininkauja atitinkamos rinkimų apygardos komisijos pirmininkas arba 8 punkte nustatytu atveju meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys, o sekretoriauja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

11. Pirmąjį tarybos posėdį pradeda apygardos rinkimų komisijos pirmininkas arba meras arba, jeigu jo nėra, –  vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys. Jis skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, apygardos rinkimų komisijos pirmininkas arba meras arba, jeigu jo nėra, –  vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio tarybos posėdžio. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys.

12. Pirmininkaujant apygardos rinkimų komisijos pirmininkui, merui arba, jeigu jo nėra, –  vyriausiam pagal amžių naujai išrinktos tarybos nariui, pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje:

1) prisiekia savivaldybės tarybos nariai. Tarybos nario (mero) priesaiką taip pat gali priimti savivaldybės rinkimų komisijos pirmininko įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys;

2) jeigu meras neišrinktas, renkamas laikinai mero pareigas einantis tarybos narys; jeigu įstatymų nustatyta tvarka meras neišrinktas arba išrinktas meras laikinai nušalintas nuo pareigų įstatymų nustatyta tvarka, mero pareigas laikinai einančiam savivaldybės tarybos nariui mokamas mero darbo užmokestis.

3) gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo;

4) priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

5) gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu meras neišrinktas ar pirmajame posėdyje meras neprisiekė.

13. Jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, kuriam pirmininkauja šioje dalyje nustatyti asmenys. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, mero pareigas laikinai eina savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas savivaldybės tarybos narys.

14. Apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, meras arba, jeigu jo nėra,vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos tarybos narių įgaliojimai.

15. Meras – tarybos narys renkamas tiesiogiai vienmandatėje rinkimų apygardoje savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

16. Tarybos sprendimu pirmajame tarybos posėdyje gali būti skiriami mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius. Jie skiriami reglamento 18-22 punktuose nustatyta tvarka.

Išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija ar jų koalicija gali deleguoti tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką. Komisijos pirmininkas pateikia tarybai tvirtinti savivaldybės administracijos parengtą slapto balsavimo biuletenio pavyzdį.

II. ANTRASIS TARYBOS POSĖDIS

17. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir išrinkti (paskirti) šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jei nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu išrinktas meras įstatymų nustatyta tvarka laikinai nušalintas nuo pareigų, mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius neskiriami. Pasibaigus išrinkto mero laikino nušalinimo laikotarpiui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas turi būti sušauktas savivaldybės tarybos posėdis, kuriame išrinktas meras prisiekia (jeigu jis nebuvo prisiekęs). Nuo šio posėdžio dienos per du mėnesius turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti.

18. Taryba skiria vieną mero pavaduotoją.

19. Mero pavaduotojas skiriamas mero siūlymu tarybos slaptu balsavimu, visų tarybos narių balsų dauguma.

20. Mero pavaduotojo kandidatūrą iš išrinktų tarybos narių siūlo išrinktas meras. Jeigu už mero pasiūlytą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja visų tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą į mero pavaduotojo pareigas gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrąjį kartą pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai į mero pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas.

21. Jeigu yra skiriami keli mero pavaduotojai, už kiekvieną kandidatą į mero pavaduotojo pareigas taryba balsuoja atskirai.

22. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas tarybos sprendimu mero teikimu. Tol, kol administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti laikinai mero pareigas einančio tarybos nario siūlymu tarybos paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) į pareigas skiriamas (skiriami) savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tarybos sprendimu.

23. Išrinkto mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai taryba sprendimu patvirtina slapto balsavimo į mero pavaduotojo pareigas rezultatus.

24. Taryba mero siūlymu gali nuspręsti, ar mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

25. Jeigu taryba nusprendžia, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais, jam netaikoma Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 12 dalies nuostata, draudžianti dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kitą atlyginimą, o už darbą, atliekant tarybos nario pareigas, jam yra atlyginama reglamento 223 ir 224 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimas 2015-12-03 Nr. S1-132.

III. KITI TARYBOS POSėDŽIAI

26. Kitus tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, šaukia meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Paprastai posėdžiai organizuojami pirmąjį mėnesio ketvirtadienį.

27. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis mero pareigas tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių to reikalauja raštu, pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis mero pareigas tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tarybos narių raštiško reikalavimo gavimo. Raštišką reikalavimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą.

28. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių.

29. Ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys, arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), reglamento 30 punkte nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir reglamento X skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais.

30. Meras, mero pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys, arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys turi užtikrinti, kad savivaldybės administracija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento X skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbs tarybos nustatytose skelbimų lentose ir savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat per vietinius transliuotojus arba vietinius laikraščius. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu.

31. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje registruojami tarybos nariai ir kiti tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

32. Jeigu tarybos narys negali atvykti į tarybos posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša merui, mero pavaduotojui, laikinai mero pareigas einančiam tarybos nariui, įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui arba Tarybos sekretoriui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastį. Jeigu likus 2 darbo dienoms iki tarybos posėdžio dienos iš tarybos narių raštiškų ar kitais būdais gautų pranešimų merui, mero pavaduotojui, laikinai mero pareigas einančiam tarybos nariui, įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui arba Tarybos sekretoriui paaiškėja, kad tarybos posėdyje nedalyvaus tarybos narių dauguma, meras, mero pavaduotojas, laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys paskiria kitą tarybos posėdžio datą ir apie tai reglamento 30 punkte nustatyta tvarka praneša tarybos nariams bei paskelbia per vietinius transliuotojus ir vietinius laikraščius, tarybos nustatytose skelbimų lentose ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

33. Į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnaitis, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnai bei kiti asmenys.

Apie tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, elektroniniu paštu pateikiant jam visą preliminarią tarybos posėdžio medžiagą.

34. Tarybos posėdžiai yra atviri ir  transliuojami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimas 2016-08-04 Nr. S1-172.

35. Jei svarstomas klausimas yra susijęs su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, taryba nusprendžia, ar jį nagrinėti uždarame tarybos posėdyje.

36. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys. Jeigu meras ir ar mero pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys. Tarybos posėdžio pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

37. Tarybos posėdžio pirmininkas:

37.1. skelbia tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą, esant reikalui, gali paskelbti tarybos posėdžio darbotvarkėje nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką;

37.2. tikrina, ar tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma;

37.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi tarybos patvirtinto reglamento reikalavimų;

37.4. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų primininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

37.5. stebi kalbų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

37.6. jeigu tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėtojo pasisakymo laiką;

37.7. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;

37.8. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

37.9. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tarybos patvirtinto reglamento arba triukšmauja salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo tarybos nariui įrašymo į tarybos posėdžio protokolą ar tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;

37.10. priima sprendimą pašalinti iš tarybos posėdžių salės asmenis, jeigu šie trukdo tarybos posėdžiui.

38. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys kviestieji asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos apie tai praneša merui, mero pavaduotojui, laikinai mero pareigas einančiam tarybos nariui ar įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui, kuris turi pasirūpinti vertimu.

39. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas). Sekretoriatas gali būti sudaromas iš mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jeigu sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų.

40. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja tarybos sekretorius, jeigu savivaldybėje įsteigtas sekretoriatas.  Jeigu tarybos sekretoriatas nėra steigiamas, savivaldybės administracijos direktorius tarybos sekretoriaus pareigoms atlikti paprastai paskiria nuolat dirbantį vieną savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį. Jis gali sekretoriauti ir kolegijos, komitetų bei komisijų posėdžiuose, būti atsakingas už tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų skelbimą ir saugojimą.

41. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, meras arba kitas tarybos posėdžio pirmininkas skelbia tarybos posėdį pradėtą.

42. Tarybos posėdyje svarstomais klausimais balsuojama elektronine balsavimo sistema, jai neveikiant dėl techninių kliūčių, Tarybos posėdžio pirmininkui paskelbus tarybos posėdžio pradžią, išrenkamas balsų skaičiuotojas. Balsų skaičiuotojas laikomas išrinktu, jeigu už jo kandidatūrą balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Tarybos narys į balsų skaičiuotoją negali būti siūlomas, jeigu tarybos posėdyje svarstomi jo pateikti klausimai, su juo arba jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba jei jo dalyvavimas balsų skaičiavime  gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Punkto pakeitimas 2016-08-04 Nr. S1-172.

43. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų tarybos sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininku pareiškimu.

Punkto pakeitimas 2017-04-06 Nr. S1-62

 44. Į patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, esant reikalui taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas arba kitas asmuo (toliau – pranešėjas). Tai gali būti savivaldybės administracijos direktorius arba kitas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu tarybos sprendimo projektą svarstomu klausimu rengė savivaldybės administracija, komiteto pirmininkas arba komiteto atstovas, komisijos pirmininkas ar komisijos atstovas, savivaldybės kontrolierius ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovas, kolegijos pirmininkas arba kolegijos atstovas, frakcijos, tarybos narių grupės atstovas arba bet kuris tarybos narys.

45. Jeigu savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, kviestiems asmenims leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti iki 3 minučių.

46. Pagrindiniam pranešėjui atsakius į tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas (iki 5 minučių) papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas tarybos posėdžio darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į tarybos narių klausimus (iki 7 minučių).

47. Pranešėjams atsakius į tarybos narių klausimus, komitetų išvadas dėl pateikto tarybos sprendimo projekto pateikia (iki 5 minučių) meras arba kuruojamos srities komiteto pirmininkas, kitas komiteto narys, kartu  pristatant 124.2 punkte numatytus siūlymus, jeigu bent vieno komiteto posėdžio metu pateiktam tarybos sprendimo projektui nebuvo pritarta.

48. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti (po 3 minutes) 4 tarybos nariai – 2 pritariantys pateiktam tarybos sprendimo projektui ir 2 nepritariantys. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos bei koalicijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) jos įgaliotas atstovas. Diskusijoje svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Tarybos posėdžio pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.

49. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.

50. Norintys kalbėti tarybos posėdyje likus 20 minučių iki tarybos posėdžio pradžios užsiregistruoja pas tarybos sekretorių arba posėdžio sekretorių. Pirmiausia kalba užsiregistravę tarybos nariai ir tokia eilės tvarka, kaip užsiregistravo. Tarybos posėdžio pirmininkas gali leisti kalbėti iš anksto neužsiregistravusiems tarybos nariams po to, kai kalbėjo visi užsiregistravę tarybos nariai. Jeigu tarybos narys be įspėjimo išėjo iš tarybos posėdžių salės ir jo nėra, kai tarybos posėdžio pirmininkas suteikia jam žodį, jis laikomas atsisakiusiu pasisakyti.

51. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais pateikia raštu tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie tarybos posėdžio protokolo.

52. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

53. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

54. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma komisija ir tarybos posėdžio pirmininko teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.

55. Tarybos sprendimai priimami atviru, slaptu ar vardiniu balsavimu. Balsuoti gali tik tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.

56. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu arba naudojama atviro balsavimo elektroninė sistema, prie kurios kiekvienas tarybos narys prisijungia per registracijos kortelės nuskaitymo įrenginį. Naudojant elektroninę balsavimo sistemą ir transliuojant tarybos posėdį savivaldybės interneto svetainėje, balsavusių tarybos narių pavardės ir balsavimo rezultatai gali būti parodomi ekrane. Naudojant elektroninę balsavimo sistemą, balsuojama balsavimo pulto mygtukų paspaudimu. Jei tarybos narys per atviro balsavimo elektroninėje sistemoje nustatytą laiką dėl techninių ar kitų kliūčių balsuoti nesuspėjo, jis gali iš karto po balsavimo (ne vėliau kaip iki kito klausimo nagrinėjimo pradžios) žodžiu pareikšti, kaip balsuoja. Šis žodinis tarybos nario pareiškimas yra įtraukiamas į posėdžio protokolą, o balsas įskaitomas į balsų visumą Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi  informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

Punkto nauja redakcija 2016-08-04 Nr. S1-172.

57. Dėl savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas mero pavaduotojas, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, savivaldybės administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Duomenys apie kiekvieno tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje www.trakai.lt. Slapto balsavimo būdu balsuojama pertraukos metu naudojant tarybos patvirtintos specialios formos balsavimo biuletenius arba naudojant slapto balsavimo elektroninę sistemą, ir mažiausiai iš 3 tarybos narių išrenkama balsų skaičiavimo komisija (narių skaičius turi būti nelyginis). Balsavimo biuletenius parengia savivaldybės tarybos sekretorius, o tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui.

Punkto pakeitimas 2017-04-06 Nr. S1-62.

58. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

59. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys.

60. Visais atvejais balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta, dėl ko balsuojama.

61. Balsavimas gali būti vardinis, jeigu to pageidauja ne mažiau kaip 1/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Šiuo atveju kiekvienas tarybos narys turi užpildyti balsavimo biuletenį, jį pasirašyti ir įteikti balsų skaičiavimo komisijai. Pasibaigus balsavimui, tarybos posėdžio pirmininkas paskelbia, kaip balsavo kiekvienas tarybos narys, garsiai perskaitydamas tarybos narių pavardes ir jų balsavimo rezultatus.

62. Balsuojant rankos pakėlimu ar balsavimo biuleteniais, balsus skaičiuoja tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.

63. Jei nagrinėtu klausimu tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.

64. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį, kai balsuojama balsavimo biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami.

65. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.

66. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

Punkto pakeitimas 2016-08-04 Nr. S1-172.

661 . Tarybos posėdyje tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris kelia jo interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą, iš elektroninio balsavimo įrenginio ištraukti savo kortelę, nedalyvauti balsavimo procedūroje dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) ir išeiti iš posėdžių salės. Jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma neturi dalyvauti toliau Tarybai svarstant šį klausimą.

Posėdyje dėl tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) balsuojama. Taryba motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo gali nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Tarybos posėdžio protokole  apie tarybos narių nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) faktą, turi būti nurodoma, kas, dėl kokios priežasties ir nuo kurio klausimo nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę, balsavimo rezultatai dėl Tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo).

Papildyta nauju punktu 2016-08-04 Nr. S1-172.

67. Tarybos posėdžio trukmę nustato taryba, tvirtindama tarybos posėdžio darbotvarkę. Tarybos posėdžio metu galima keisti tarybos posėdžio darbotvarkę, jei už tai balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

IV. MERO, MERO PAVADUOTOJO IR KOLEGIJOS NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

68.  Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato:

68.1. savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

68.2. netenkus Lietuvos Respublikos pilietybės.

Meras visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės tarybos narys.

69. Merui netekus įgaliojimų, rengiami nauji mero rinkimai.

70. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma:

70.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminė žala valstybės ar savivaldybės interesams bei nuosavybei;

70.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių; inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali frakcija, koalicija arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie nedarbingumą frakcijos, koalicijos arba ne mažiau kaip 5 tarybos narių prašymu tarybai privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą įrodančius dokumentus;

70.3. kai tarybai mero pavaduotojas pateikia atsistatydinimo prašymą.

71. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių motyvuotai raštu pareiškia nepasitikėjimą mero pavaduotoju, taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių; jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

72. Mero pavaduotojas mero teikimu netenka įgaliojimų prieš terminą, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją balsuoja visų tarybos narių dauguma.

73. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės ar netenka tarybos nario mandato.

74. Taryba, gavusi pasiūlymą, raštą ar prašymą pagal reglamento  69 punktą arba raštišką pareiškimą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju pagal reglamento 70 punktą, privalo šį klausimą svarstyti pirmajame planuotame tarybos posėdyje arba šaukti neeilinį tarybos posėdį. Nepasitikėjimo mero pavaduotoju klausimas svarstomas tarybos posėdžio pradžioje. Šiam tarybos posėdžiui pirmininkauja meras arba kitas tarybos posėdyje išrinktas tarybos narys.

75. Pirmiausia taryba supažindinama (iki 10 minučių) su pasiūlymu, kurį pateikia Vyriausybė arba Valstybės kontrolė, arba raštu, kurį pateikia tarybos narys, gavęs raštiškus įgaliojimus iš svarstymą šiuo klausimu inicijuojančių tarybos narių, arba prašymu, kurį pateikia meras, arba su raštišku pareiškimu dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju, kurį pateikia tarybos narys, gavęs raštiškus įgaliojimus iš ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, reiškiančių nepasitikėjimą mero pavaduotoju.

76. Vėliau meras išdėsto (iki 10 minučių) savo argumentus svarstomu klausimu.

77. Tarybos posėdžio pirmininkas skelbia diskusiją, kurios metu gali kalbėti (iki 5 minučių) visi tarybos nariai. Baigus diskusiją, žodis suteikiamas (po 5 minutes) Vyriausybės ar Valstybės kontrolės atstovui arba tarybos nariui, kuriam tarybos nariai, reiškiantys nepasitikėjimą mero pavaduotoju, raštu suteikė įgaliojimus pristatyti pasiūlymą ar raštą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju tarybos posėdyje, ir mero pavaduotojui.

78. Po šių pasisakymų tarybos posėdžio pirmininkas skelbia slaptą balsavimą.

79. Tarybos posėdyje, kuriame svarstomas nepasitikėjimo mero pavaduotoju klausimas, pirmininkauja meras arba kitas tarybos posėdyje išrinktas tarybos narys.

80. Nepasitikėjimo mero pavaduotoju klausimas svarstomas analogiškai kaip ir nepasitikėjimo meru klausimas.

81. 1/3 tarybos narių ir meras gali pareikšti nepasitikėjimą tam tikru kolegijos nariu. Nepasitikėjimas kolegijos nariu išreiškiamas rašytiniu pareiškimu, kurį pasirašo meras arba nepasitikėjimą pareiškę tarybos nariai. Ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių pareiškimas įteikiamas merui arba viešai perskaitomas tarybos posėdyje ir įteikiamas tarybos posėdžio sekretoriui. Meras, gavęs pareiškimą dėl nepasitikėjimo kolegijos nariu iš 1/3 visų tarybos narių, šį klausimą privalo įrašyti į pirmojo tarybos posėdžio, įvyksiančio po pareiškimo gavimo, darbotvarkę. Kai pareiškimas dėl nepasitikėjimo kolegijos nariu viešai perskaitomas tarybos posėdyje, taryba gali nuspręsti jį svarstyti tame pačiame ar kitame tarybos posėdyje.

82. Kolegijos narys netenka įgaliojimų, jeigu pareikštam nepasitikėjimui tarybos posėdyje balsavimu pritaria tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Jeigu sprendimas dėl nepasitikėjimo kolegijos nariu nepriimamas, klausimą dėl nepasitikėjimo tuo pačiu kolegijos nariu pakartotinai galima svarstyti tik po pusės metų.

V. TARYBOS NARIO ARSAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO – MERO ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS TARYBOS SPRENDIMU 

83. Tarybos nario ar tarybos nario – mero savo įgaliojimų prieš terminą netekimo tarybos sprendimu tvarka:

83.1. tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo tarybos sprendimu procedūrą taryba taiko tarybos nariams ar tarybos nariui – merui dėl Konstitucijai ir įstatymams prieštaraujančių jų veiksmų, padarytų einant tarybos nario ar tarybos nario – mero pareigas, siekdama išspręsti minėtų asmenų atsakomybės klausimą;

83.2. teikti tarybai pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažesnė kaip 1/3 tarybos narių grupė;

83.3. teikimas pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą galimas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

1) jis sulaužė priesaiką;

2) jis nevykdo jam Vietos savivaldos įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

83.4. teikimas pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą turi būti išdėstytas raštu ir pasirašytas visų ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių grupę sudarančių asmenų.

83.5. teikime pradėti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą nurodomas konkretus asmuo, siūlymai pradėti procedūrą bent vienu iš reglamento 83.3 punkte nustatytų pagrindų, šiuos siūlymus pagrindžiantys argumentai, įrodymai ir jų šaltiniai;

83.6. taryba, gavusi tokį teikimą, ne vėliau kaip kitame tarybos posėdyje priima sprendimą sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustato terminą, iki kada komisija turi pateikti išvadą. Komisija sudaroma iš visų frakcijų atstovų laikantis proporcingumo principo;

83.7. jeigu komisija pateikia išvadą, kad yra pagrindas taikyti tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūrą ir taryba šiai išvadai pritaria, taryba kreipiasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar tarybos narys ar tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė (prašyme nurodytų) jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

83.8. jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus, tarybos nario ar tarybos nario – mero įgaliojimų netekimo procedūra nutraukiama;

83.9. jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia išvadą, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras sulaužė priesaiką ir (arba) nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų, taryba 3/5 visų tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad tarybos narys ar tarybos narys – meras neteko savo įgaliojimų.

83.10. Kai šio reglamento IV ir V skyriuje numatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas meras turi teisę siūlyti savivaldybės tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.

Papildyta nauju punktu 2017-04-06 Nr. S1-62.

 VI. TARYBOS IR TARYBOS KOLEGIJOS ĮGALIOJIMAI

84. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Pasibaigus savivaldybės tarybos įgaliojimams, baigiasi ir mero, ir mero pavaduotojo įgaliojimai.

Tarybos įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje. Mero, komiteto arba savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu taryba, priimdama sprendimą tarybos posėdyje, gali pavesti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos).

85. Komiteto, komisijos ar mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.

86. Mero siūlymu taryba priima sprendimą, kad savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Vietos savivaldos įstatyme, išskyrus šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatytus savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus, ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

Esant svarbioms nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių tuo pačiu metu administracijos direktorius ir jo pavaduotojas laikinai negali vykdyti administracijos direktoriaus pareigų, ir Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio skubiai sušaukti nėra galimybės, nes bus pažeisti Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 6-8 punktuose nustatyti sprendimo projekto įtraukimo į darbotvarkę ir informavimo apie tokio sprendimo projekto svarstymą terminai, yra reikalingas skubus sprendimas dėl pavedimo vykdyti Administracijos direktoriaus funkcijas, Trakų rajono savivaldybės meras potvarkiu paveda vykdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas vienam iš administracijos skyriaus vedėjų. Mero potvarkis galioja, kol neišnyksta aplinkybės, dėl kurių Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų negali eiti pats direktorius ar jo pavaduotojas, arba iki Trakų rajono savivaldybės tarybos priimto sprendimo dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų vykdymo. Trakų rajono savivaldybės meras, išleidęs potvarkį dėl pavedimo vykdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas, per įstatymų nustatytą trumpiausią laiką sušaukia Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdį priimti sprendimą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų vykdymo.

Jeigu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.

87. Taryba savo įgaliojimų laikui iš 10 tarybos narių mero siūlymu gali sudaryti kolegiją. Kolegija yra tarybos patariamasis organas.

88. Kolegijos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį kolegijos posėdį susirenka kolegijos nariai, o kolegijos įgaliojimai pasibaigia, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai išrinktos tarybos nariai arba kai meras netenka įgaliojimų prieš terminą.

89. Pagal užimamas pareigas kolegijos nariai yra meras ir jo pavaduotojas. Kitų kolegijos narių kandidatūras iš tarybos narių frakcijų siūlymu tvirtinti tarybai teikia meras.

90. Mero teikti kandidatai į kolegijos narius patvirtinami kolegijos nariais, jeigu už mero teiktas kolegijos narių kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Už kiekvieną kandidatą į kolegijos narius balsuojama atskirai slaptu (arba atviru) balsavimu. Jeigu kurio nors mero teikto kandidato į kolegijos narius taryba nepatvirtina, meras vietoj jo turi teikti kitą kandidatą.

Kolegijoje turėtų būti atstovaujama visoms partijoms ir koalicijoms proporcingai jų turimoms vietoms taryboje.

91. Kolegija nagrinėja šiuos klausimus ir priima dėl jų rekomendacinius nutarimus:

91.1. analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

91.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo organizavimo;

91.3. numato tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);

91.4. svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo, tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo.

91.5. svarsto kitus klausimus, numatytus tarybos patvirtintame reglamente.

92. Kolegija rekomendacinius nutarimus priima kolegijos posėdžiuose. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

93. Kolegijos posėdžiams pirmininkauja meras, kai jo nėra, – mero pavaduotojas, arba mero pavedimu vienas iš mero pavaduotojų.

94. Kolegijos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ji gali būti papildyta ar pakeista mero arba 1/3 kolegijos posėdyje dalyvaujančių kolegijos narių siūlymu kolegijos posėdyje priimant sprendimą.

95. Kolegijos posėdžiai protokoluojami. Kolegijos posėdžių protokolus pasirašo kolegijos posėdžio pirmininkas ir tarybos sekretorius, jei steigiamas tarybos sekretoriatas, o jei ne- savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

96. Kolegijos posėdžių rengimą organizuoja sekretoriatas, jei nusprendžiama jį sudaryti, arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracija.

97. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos savivaldybės administracijos direktorius, kolegijos nariai, tarybos sekretorius, jei steigiamas tarybos sekretoriatas, ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai teikia merui pasiūlymus dėl projektų svarstymo kolegijos posėdyje ir kolegijos sprendimų projektus. Tarybos sekretorius arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, parengia kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą, kuriame nurodo kolegijos posėdyje svarstytinus klausimus ir asmenis, kviečiamus į kolegijos posėdį, ir teikia kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą pasirašyti merui.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos tarybos sekretoriatas, jei nusprendžiama jį sudaryti, arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, mero pasirašytą kolegijos posėdžio darbotvarkę kartu su kolegijos sprendimų projektais elektronine forma išsiunčia visiems kolegijos nariams, savivaldybės administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui (pavaduotojams), savivaldybės kontrolieriui, Vyriausybės atstovui, asmenims, kurie kolegijos darbotvarkėje numatytus klausimus pristato kolegijos posėdyje, bei kitiems asmenims, kviečiamiems į kolegijos posėdį. Kolegijos posėdžio darbotvarkė gali būti skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje.

98. Kolegijos posėdžiai rengiami prireikus.

99. Kolegijos narys, negalintis dalyvauti kolegijos posėdyje, apie tai praneša merui ar tarybos sekretoriui, jei jis paskirtas, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos. Negalintys dalyvauti kolegijos posėdyje kolegijos nariai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki kolegijos posėdžio dienos gali raštu pateikti savo nuomonę kolegijos darbotvarkėje numatytais svarstyti klausimais. Kolegijos nario, negalinčio dalyvauti kolegijos posėdyje, nuomonę kolegijos posėdyje perskaito kolegijos posėdžio pirmininkas.

100. Kolegijos posėdžiuose išklausomi asmenys, kurie paskirti kolegijos posėdyje pristatyti kolegijos posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, ir kolegijos narių nuomonė kolegijos darbotvarkėje numatytais klausimais. Kolegijos posėdžio pirmininkui leidus savo nuomonę kolegijos posėdyje svarstomu klausimu gali pareikšti ir kiti kolegijos posėdžio dalyviai.

101. Asmenims, kurie paskirti kolegijos posėdyje pristatyti kolegijos darbotvarkėje numatytus klausimus, kolegijos posėdyje paprastai skiriama iki 5 minučių, kitiems kolegijos nariams ir kolegijos posėdžio dalyviams – iki 2 minučių. Prireikus kolegijos posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią kalbėjimo trukmę.

102. Kolegijos posėdžiuose, be kolegijos narių ir kolegijos posėdį aptarnaujančio tarybos sekretoriato, jei nusprendžiama jį sudaryti, ir savivaldybės administracijos darbuotojų, privalo dalyvauti savivaldybės administracijos direktorius arba jo pavaduotojas (pavaduotojai), atitinkamų savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įmonių vadovai, kai svarstomi klausimai, susiję su jų vadovaujamų subjektų veikla.

Kolegijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi tarybos nariai, Vyriausybės atstovas, savivaldybės kontrolierius ir kiti į kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašyti bei kviesti asmenys.

103. Kolegijos posėdyje priimti rekomendaciniai nutarimai skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje ir tarybai teikiami svarstyti reglamento X skyriuje nustatyta tvarka.

VII. MERO, MERO PAVADUOTOJO KOMPETENCIJA

104. Meras:

104.1. planuoja tarybos veiklą, nustato ir sudaro tarybos posėdžių darbotvarkes, teikia tarybos sprendimų projektus, šaukia tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo tarybos sprendimus ir tarybos posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

104.2. atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauti savivaldybei teisme bei kitose teisėsaugos institucijose meras kitus asmenis įgalioja pagal mero pasirašytą ilgalaikį arba vienkartinį įgaliojimą, o kitose minėtose institucijose – pagal mero potvarkį:

104.2.1. bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose savivaldybei atstovauja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, ir pagal atstovavimo sutartis advokatai;

104.2.2. bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, savivaldybei atstovauja tarybos nariai ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

104.3. atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

104.4. teikia tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui. Teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;

104.5. nustato mero pavaduotojo veiklos sritis;

104.6. teikia tarybai siūlymą dėl kolegijos sudarymo;

104.7. tvirtina politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų (tarybos sekretoriaus, mero patarėjų) pareigybių aprašymus, tarybos ir mero sekretoriato, jeigu toks steigiamas, nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų šiame punkte minimus tarnautojus. Meras savo įgaliojimų laikui gali turėti visuomeninių patarėjų. Visuomeniniai patarėjai pataria merui jo kompetencijos klausimais. Visuomeniniai patarėjai skiriami ir konkrečios jų veiklos sritys nustatomos savivaldybės mero potvarkiu. Visuomeniniams patarėjams išduodamas visuomeninio patarėjo pažymėjimas, jo formą tvirtina savivaldybės meras;

104.8. tvirtina tarybos ir mero sekretoriato nuostatus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų tarybos sekretoriato darbuotojus;

104.9. teikia tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas). Vadovauja tarybos ir mero sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas);

104.10. tarybos posėdyje, pateikdamas tarybos sprendimo projektą, gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose;

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11.

104.11. kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir tarybos sprendimus;

104.12. organizuoja savivaldybės vykdomųjų institucijų ir kitų subjektų, tiesiogiai įgyvendinančių valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, priežiūros įgyvendinimą;

104.13. gavęs tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;

104.14. skelbia vietos gyventojų apklausą, kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai ir ją organizuoja;

104.15. pagal tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas;

104.16. meras pagal savo kompetenciją gali sudaryti darbo grupes iš tarybos narių šių sutikimu, savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų;

104.17. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;

104.18. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, bei savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė),  išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

105. Meras rūpinasi, kad:

105.1. savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama regionų plėtros taryboje ir regionų plėtros tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;

105.2. laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė;

105.3. būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;

105.4. būtų užtikrinamas tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);

105.5. būtų tobulinamas tarybos sprendimų priėmimas ir komitetų veikla;

105.6. būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

106. Visi mero sprendimai įforminami potvarkiais.

107. Meras negali būti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų nariu.

108.  Merui ir mero pavaduotojui atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Vienu metu atostogos negali būti suteiktos ir merui, ir jo pavaduotojui.

Punkto nauja redakcija 2016-08-04 Nr. S1-172

109. Mero pavaduotojai vyksta į komandiruotes pagal mero potvarkius ir apie tai informuojama taryba, taip pat ši informacija skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje. Komandiruotės išlaidos jiems apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526.

110. Meras vyksta į komandiruotes tarybos sprendimu. Į ne ilgesnes nei 10 kalendorinių dienų komandiruotes meras vyksta pagal mero potvarkį, ir apie tai informuojama taryba, taip pat ši informacija skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje. Komandiruotės išlaidos jam apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles.

111. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti.

112. Kai meras negali eiti pareigų dėl ligos ar komandiruotės, mero pavaduotojas pavaduoja merą ir atlieka visas mero funkcijas, išskyrus numatytas reglamento 104.4–104.9, 104.14, 104.17  punktuose. Ši nuostata taip pat taikoma laikinai mero pareigas einančiam savivaldybės tarybos nariui.

Mero pareigas laikinai eina tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinktas savivaldybės tarybos narys, kai:

1) meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas;

2) Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

3) meras netenka savivaldybės tarybos nario mandato Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimas 2018-10-04 Nr. S1E-180

113. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas (pavaduotojai), laikinai mero pareigas einantis tarybos narys  negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, tarybos posėdį šaukia raštiškus įgaliojimus iš 1/3 visų tarybos narių gavęs tarybos narys reglamento 29 punkte numatyta tvarka. Mero pareigų, išskyrus reglamento 104.4–104.9, 104.14, 104.17, punktuose numatytus mero įgaliojimus, vykdymas pavedamas tarybos nariui tarybos sprendimu, o reglamento 104.4–104.9, 104.14, 104.17 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka savivaldybės taryba.

Punkto nauja redakcija  2018-10-04 Nr. S1E-180

114. Meras reglamento XVI skyriuje nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės veiklą tarybai ir bendruomenei.

1141 . Jei Merui atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą, dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo ar artimo asmens privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą, (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtos procedūros metu meras, vadovaudamasis Vyriausiosios tarybinės etikos komisijos rekomendacijomis raštu, informuoja dalyvaujančius asmenis apie esamą interesų konfliktą, pareiškia apie nusišalinimą, nedalyvauja svarstant dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), o jeigu pareikštas nusišalinimas priimamas, nedalyvauja toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą.

Papildyta nauju punktu 2016-08-04 Nr. S1-172.

VIII. KOMITETAI

115. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai.

116. Taryba nustato komitetų skaičių, pavadinimus ir jų narių skaičių (ne mažiau kaip 3) bei kiekvieno komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, įgaliojimus.

117. Komitetai sudaromi tik iš tarybos narių tarybos sprendimu.

118. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai-seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomeniniai tarybos narių padėjėjai, ekspertai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto ar reglamento IX skyriuje nurodytų komisijų posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas ar komisija gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

Punkto pakeitimas 2018-04-05 Nr. S1E-55.

119. Komitetai gali prašyti seniūnaičių, ekspertų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pateikti nuomonę komiteto posėdyje svarstomais klausimais.

120. Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito komiteto nariu.

Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius (ne daugiau vieno).

121. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą tarybos posėdyje balsavo visų tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytai Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrai, tarybos mažuma (opozicija) tą pačią kandidatūrą gali siūlyti dar kartą. Jei taryba tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytai Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrai nepritaria ir antrąjį kartą, tarybos mažuma (opozicija) privalo teikti kitą kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininkus.

Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš Kontrolės komiteto narių mero siūlymu skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo visų tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero pasiūlytai kandidatūrai, jis privalo teikti kitą kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo postą.

Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria savivaldybės taryba mero siūlymu, jei už mero pasiūlytą tiek Kontrolės komiteto pirmininko, tiek jo pavaduotojo kandidatūrą tarybos posėdyje balsuoja visų tarybos narių dauguma

122. Kontrolės komiteto kompetencija:

122.1. svarstyti ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. savivaldybės kontrolieriaus pateiktą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikti pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo grąžinant šį plano projektą su komiteto sprendimu (išrašu iš komiteto posėdžio protokolo) iki einamųjų metų spalio 15 d. savivaldybės kontrolieriui tvirtinti, nurodydamas dėl jo pasiūlymus, jei tokių pasiūlymų yra;

122.2. svarstyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengti ir teikti savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

122.3. siūlyti savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikti savo išvadas dėl audito rezultatų;

122.4. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarstyti, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklausyti institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

122.5. siūlyti savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra Valstybės tarnybos įstatyme nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

122.6. teikti savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

122.7. įvertinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikti savivaldybės tarybai;

122.8. nagrinėti iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikti dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11

123. Kontrolės komitetas:

123.1. dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai šio reglamento  232.1. papunktyje nustatyta tvarka;

123.2.  sprendimus priima komiteto posėdyje, kuriame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo visų komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko ar kito pirmininkaujančio posėdžiui komiteto nario balsas. Kontrolės komiteto siūlymus ir teikiamas išvadas pagal jo kompetenciją taryba privalo svarstyti tarybos posėdyje.

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11

124. Kiekvienas komitetas vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus:

124.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;

124.2 svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų.

Tuo atveju, kai pateikta nors vieno iš komitetų (nepalankios) išvada dėl svarstomo tarybos sprendimo projekto yra neigiama, komitetas parengia siūlymus atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą iki tinkamo tarybos sprendimo projekto suredagavimo ar (ir) papildomos informacijos surinkimo. Komitetai gali siūlyti tarybai (savivaldybės administracijai) sudaryti komisiją (darbo grupę) galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti;

124.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

124.4. kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos sprendimai bei mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;

124.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir asociacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai;

124.6. išklauso savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą.

125. Komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje.

126. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) nariu. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių, o didžiausias tarybos komiteto narių skaičius nustatomas tarybos sprendimu. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos bei koalicijos. Tvirtinant komitetų sudėtis, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

127. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus, mero siūlymu skiria komitetų nariai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.

128. Komiteto pirmininkas:

128.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;

128.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;

128.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

128.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

128.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;

128.6. informuoja komiteto narius apie tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto rekomendacijų vykdymą.

129. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.

130. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių apie tai raštu, kuriame išdėstomi komiteto posėdžio sušaukimo motyvai ir komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.

131. Komiteto darbo (veiklos) forma – komiteto posėdis (tarybos patvirtintame reglamente nustatomas posėdžių periodiškumas). Komiteto posėdis būtinai šaukiamas prieš paskelbtą tarybos posėdį. Šiame komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir parengiamos pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų tarybos sprendimų projektų. Komiteto posėdis negali vykti tarybos posėdžio laiku.

132. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.

133. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus ir išvadas, kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.

134. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei ir jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys, pirmininkavęs komiteto posėdžiui.

135. Komitetai, siūlydami tarybai tarybos sprendimų projektus, turi turėti raštu pateiktas savivaldybės administracijos išvadas apie siūlomo tarybos sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.

136. Komitetui pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas privalo dalyvauti svarstant tarybos sprendimo projektą komiteto posėdyje.

137. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.

138. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami ir pasirašyti komitetų posėdžių protokolai pateikiami  tarybos sekretoriui ne vėliau kaip per 21 kalendorinę dieną nuo komiteto posėdžio dienos.    Komitetų posėdžių metu daromas garso įrašas. Komitetų posėdžių garso įrašai saugomi informacinėse laikmenose. Taryba gali nuspręsti, kad komitetų posėdžiams gali sekretoriauti vienas iš komiteto narių arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas už protokolavimą atsakingas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Punkto pakeitimas 2016-08-04 Nr. S1-172.

139. Keli komitetai savo iniciatyva, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendram komitetų posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai.

140. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.

141. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.

142. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

143. Komitetų rekomendaciniai sprendimai teikiami savivaldybės administracijai, jo padaliniams, savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurie su jų veikla susijusius komitetų sprendimus per 2 savaites nuo jų gavimo dienos privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą. Taip pat komitetų rekomendaciniai sprendimai, merui pritarus, gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.

144. Komitetas pagal savo kompetenciją turi teisę pakviesti į komiteto posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.

145. Tam tikrais atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į komiteto posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į komiteto posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki komiteto posėdžio dienos.

146. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

147. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms ir savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms.

148. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę svarstant visus klausimus komitete, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.

149. Komiteto narys, kurio pasiūlymams komitetas nepritarė, gali raštu arba žodžiu juos pateikti svarstyti tarybai, jeigu tam pritaria dar bent vienas komiteto narys.

150. Komitetų, kaip ir tarybos bei mero, veiklos aptarnavimą atlieka tarybos ir mero sekretoriatas (toliau – sekretoriatas), jei savivaldybėje jis yra įsteigtas. Jei sekretoriatas nesudaromas, komitetus aptarnauja savivaldybės administracija.

IX. KOMISIJOS

151. Taryboje sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (tam tikriems klausimams nagrinėti) komisijos. Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, tarybos patvirtintu reglamentu ir tarybos patvirtintais komisijos nuostatais.

152. Kiekvienoje savivaldybėje taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines Etikos ir Antikorupcijos komisijas. Gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės komisijos. Sudarydama bet kokią komisiją taryba pirmiausia nustato komisijos narių skaičių.

Punkto pakeitimas 2017-04-06 Nr. S1-62.

153.

Punktas panaikintas 2017-04-06 Nr. S1-62.

154. Taryba 152 punkte išvardintų komisijų pirmininkais mero teikimu skiria tarybos narius.

155. Taryba sudaro Etikos komisiją. Etikos komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės bendruomenės nariai. Etikos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Po vieną kandidatą į Etikos komisijos narius gali siūlyti kiekviena partija, frakcija ar koalicija. Jeigu kandidatų pasiūloma daugiau negu taryba nusprendė skirti narių į Etikos komisiją, tarybos posėdyje balsuojama ir Etikos komisijos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.

156. Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą tarybai tvirtinti teikia meras tarybos mažumos (opozicijos), jeigu ji yra paskelbta, siūlymu. Etikos komisijos pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero teikiamai tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytai Etikos komisijos pirmininko kandidatūrai, meras tą pačią kandidatūrą gali teikti dar kartą. Jei taryba mero teikiamai Etikos komisijos pirmininko kandidatūrai nepritaria ir antrąjį kartą, tarybos mažuma (opozicija) privalo siūlyti merui kitą kandidatą į Etikos komisijos pirmininkus, o meras šią kandidatūrą privalo teikti tvirtinti tarybai. Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos pirmininko kandidatūros, Etikos komisijos pirmininką savivaldybės taryba skiria mero teikimu

Jei tarybos mažuma (opozicija) nėra paskelbta, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš komisijos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą iš komisijos narių tarybai tvirtinti teikia Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą – Antikorupcijos komisijos pirmininkas. Jeigu taryba nepatvirtina mero, Etikos komisijos pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko atitinkamai teiktų kandidatų į Etikos komisijos pirmininko ir Antikorupcijos komisijos pirmininko, Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo,  Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo postą, meras, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas atitinkamai iš Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos narių privalo teikti kitas kandidatūras į šiuos postus. Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Antikorupcijos komisijos pirmininko kandidatūros, Antikorupcijos komisijos pirmininką savivaldybės taryba skiria mero teikimu.

Punkto pakeitimas 2017-04-06 Nr. S1-62.

157. Etikos komisija:

157.1. prižiūri, kaip tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, tarybos patvirtinto tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

157.2. analizuoja tarybos narių nedalyvavimo tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

157.3. nagrinėja gautą informaciją dėl tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo;

157.4. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl tarybos narių veiklos skaidrumo;

157.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties.

158. Antikorupcijos komisija:

158.1. reglamento nustatyta tvarka tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

158.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

158.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

158.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

158.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

159. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

Punkto nauja redakcija 2018-04-05 Nr. S1E-55

160. Tarybos narius įtraukti į komisijos sudėtį gali siūlyti frakcijos, koalicijos, meras, valstybės tarnautojus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus – tarybos nariai, frakcijos, koalicijos, meras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės kontrolierius.

161. Komisijos, išskyrus Etikos ir Antikorupcijos komisijas, sudaromos laikantis proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

Punkto pakeitimas 2017-04-06 Nr. S1-62.

X. TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

162. Inicijuoti klausimus svarstyti tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas (-ai), savivaldybės kontrolierius, kolegija, komitetai, komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės atstovas, asociacijos ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai-seniūnaičiai. Asociacijos, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai-seniūnaičiai ar gyventojai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, komitetą, tarybos narį ar savivaldybės administracijos direktorių. Savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės ir tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems svarstyti tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti komisiją, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių atitinkamu klausimu parengti tarybos sprendimo projektą. Tarybos sprendimų projektų kūrimo iniciatyva tvarkoma ir skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – Teisės aktų informacinė sistema).

1621. Seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau – seniūnaičių sueigos),  priimtus rekomendacinius sprendimus savivaldybės institucijos privalo įvertinti:

 Punkto nauja redakcija 2018-04-05 Nr. S1E-55

1621.1. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra Savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami rengiant Savivaldybės tarybos sprendimo projektą bei teikiant jį svarstyti Savivaldybės tarybai Reglamento nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl seniūnaičių sueigos sprendimo priimamas artimiausiame tarybos posėdyje.

1621.2. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija:

1621.2.1. seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami, atitinkamam Savivaldybės administracijos skyriui rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą;

1621.2.2. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymą dėl seniūnaičių sueigos sprendimo priima sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.

1621.3. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus.

1621.4. Sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

 Papildyta nauju punktu 2017-04-06 Nr. S1-62.

163. Jeigu teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl tarybos sprendimo pakeitimo arba papildymo, pridedamas tarybos sprendimo pakeitimo arba papildymo projekto lyginamasis variantas (toliau – lyginamasis variantas). Jei teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios (negaliojančiu), prie tarybos sprendimo projekto pridedama siūlomo pripažinti netekusiu galios tarybos sprendimo kopija. Prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedamas tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas). Tarybos sprendimų projektai yra rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintomis teisės aktų rengimo nuostatomis, mero potvarkiu patvirtintomis tarybos sprendimų projektų rengimo ir derinimo taisyklėmis. Tarybos sprendimų projektams, kuriuos rengia tarybos nariai, mero potvarkiu patvirtintos tarybos sprendimų projektų derinimo taisyklės netaikomos. Jeigu tarybos sprendimas, kurio projektas rengiamas, yra norminio pobūdžio, toks tarybos sprendimo projektas turi būti rengiamas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme reglamentuotu elektroniniu būdu Teisės aktų informacinėje sistemoje.

164. Savivaldybės administracijos teikiamas tarybos sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas turi būti vizuoti savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti), atitinkamo savivaldybės administracijos padalinio vadovo, tarybos sprendimo projekto rengėjo ir kalbos tvarkytojo vadovaujantis mero potvarkiu patvirtintomis  sprendimų projektų rengimo ir derinimo taisyklėmis.

Komiteto, komisijos, mero, tarybos nario, frakcijos ar savivaldybės kontrolieriaus teikiamas tarybos sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas turi būti atitinkamai vizuoti tarybos sprendimo projekto rengėjo – komiteto pirmininko ar atstovo, komisijos pirmininko ar atstovo, mero, tarybos nario, frakcijos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo arba savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti) ir kalbos tvarkytojo vadovaujantis mero potvarkiu patvirtintomis  sprendimų projektų rengimo ir derinimo taisyklėmis.

Kolegijos teikiamas tarybos sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas, taip pat kolegijos rekomendaciniai nutarimai turi būti vizuoti kolegijos posėdžio pirmininko ir savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos teisės padalinio vadovo (ar jo funkcijas atliekančio teisininko, ar kito teisininko, kuriam teisės padalinio vadovas pavedė vizuoti) ir kalbos tvarkytojo vadovaujantis mero potvarkiu patvirtintomis  sprendimų projektų rengimo ir derinimo taisyklėmis.

Vizuojamas paskutinis tarybos sprendimo projekto, aiškinamojo rašto ir lyginamojo varianto ir kolegijos rekomendacinio nutarimo lapas.

Vizą sudaro pareigų pavadinimas, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, parašas, vardas ir pavardė, data.

165. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

165.1. parengto tarybos sprendimo projekto tikslus ir uždavinius;

165.2. šiuo metu esantį teisinį reglamentavimą;

165.3. galimas teigiamas ir neigiamas pasekmes priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą;

165.4. kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą;

165.5. numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatus, jeigu rengiant sprendimo projektą toks vertinimas turi būti atliktas.

Rengiant savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Šio vertinimo išsamumas turi būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Sprendimą dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengėjas. Atliekant numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Atsižvelgiant į savivaldybės tarybos sprendime numatomo naujo teisinio reguliavimo pobūdį, mastą, turi būti įvertinamas poveikis socialinei aplinkai, viešajam administravimui, teisinei sistemai, korupcijos mastui, aplinkai, administracinei naštai ir kitoms sritims. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte.

165.6. antikorupcinio vertinimo pažyma, jeigu rengiamu sprendimu  numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodytais santykiais.

166. Teikiamą tarybos sprendimo projektą (ir priedus, jeigu jų yra, taip pat aiškinamąjį raštą ir lyginamąjį variantą arba tarybos sprendimo kopiją) rengėjas pateikia tarybos sekretoriui (ir elektronine forma), o tarybos sekretorius – merui. Jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie tarybos sprendimo projekto (ir priedų, jeigu jų yra, taip pat aiškinamojo rašto ir lyginamojo varianto arba tarybos sprendimo kopijos) papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai. Jei pateikti tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai ir lyginamieji variantai arba tarybos sprendimo kopijos) atitinka reglamento 163, 164 ir 165 punktuose nurodytus reikalavimus, jie registruojami tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale arba elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje. Ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale ir elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai ir lyginamieji variantai arba tarybos sprendimo kopijos) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje. Jeigu tarybos sprendimas, kurio projektas registruojamas, yra norminio pobūdžio, tokį sprendimo projektą, jo rengimo eigą ir pateiktus dėl jo siūlymus būtina paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje, kurioje taip pat galima viešinti tokio tarybos projekto rengimo eigą, t.y. skelbti skirtingas tarybos sprendimo projekto redakcijas ir su tarybos sprendimo projekto rengimu susijusią informaciją.

167. Jeigu tarybos sprendimo projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamasis raštas ir lyginamasis variantas arba tarybos sprendimo kopija) neatitinka reglamento 163, 164 ir 165 punktuose nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius arba meras tarybos sprendimo projektą (ir priedus, jeigu jų yra, taip pat aiškinamąjį raštą ir lyginamąjį variantą arba tarybos sprendimo kopiją) grąžina tarybos sprendimo projekto rengėjui patikslinti.

168. Tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai ir lyginamieji variantai arba tarybos sprendimo kopijos) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, įregistruoti tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale arba elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje, teikiami svarstyti komitetams ir tarybai. Tarybos sekretoriatas arba meras, pateikęs tarybos sprendimo projektą (ir priedus, jeigu jų yra, taip pat aiškinamąjį raštą ir lyginamąjį variantą arba tarybos sprendimo kopiją) bei vietos gyventojų apklausos rezultatus, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, svarstyti komitete (-uose), per dvi darbo dienas nuo tarybos sprendimo projekto (ir priedų, jeigu jų yra, taip pat aiškinamųjų raštų ir lyginamųjų variantų arba tarybos sprendimo kopijos) bei vietos gyventojų apklausos rezultatų, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, pateikimo svarstyti komitetui (-ams) informuoja tarybos sprendimo projekto rengėją, kuriame komitete (-uose) pateiktas tarybos sprendimo projektas svarstomas. Kiti komitetai gali svarstyti tarybos sprendimo projektą savo iniciatyva. Tarybos sekretorius arba meras ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas informuoja tarybos sprendimo projekto rengėją apie pateikto tarybos sprendimo projekto svarstymą tarybos posėdyje.

169. Komitetai, apsvarstę tarybos sprendimų projektus komiteto posėdyje, pastabas ir pasiūlymus turi pateikti merui kitą darbo dieną po komiteto posėdžio, bet ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio.

170. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais tarybos sprendimų projektais meras privalo įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę.

171. Vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymas turi būti įtrauktas į tarybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras turi informuoti tarybos iniciatyvinę grupę, kuri teikė merui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, apie vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo įtraukimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Vietos gyventojų apklausos rezultatai teikiami svarstyti komitetams, frakcijoms bei koalicijoms. Tarybos posėdyje vietos gyventojų apklausos rezultatus pristato tarybos iniciatyvinės grupės, kuri teikė merui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, narys. Nuomonę tarybos posėdyje dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų gali pareikšti komitetai, frakcijos ir koalicijos. Į vietos gyventojų apklausos rezultatus gali būti atsižvelgiama priimant tarybos sprendimą dėl apklausai pateikto klausimo.

172. Meras kolegijos siūlymą tarybai dėl savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo turi įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkės projektą. Meras ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos privalo informuoti savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovus apie tai, kad savivaldybės tarybos posėdyje numatoma svarstyti siūlymą dėl savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklos gerinimo ir išklausyti šių institucijų vadovus.

173. Jei meras svarstytinų klausimų į tarybos posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę sprendžia taryba.

174. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.

175. Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.

176. Meras, parengęs tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, per savivaldybės tarybos sekretorių arba administraciją organizuoja jo įteikimą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos visiems tarybos nariams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui-seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, ir jo paskelbimą gyventojams.

177. Tarybos nariai dėl tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir tarybos sprendimų projektų gali merui ir tarybos sprendimų projektų rengėjams raštu pateikti pastabas. Iš tarybos narių gautos pastabos apsvarstomos tarybos posėdyje.

178. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista reglamento 43 punkte numatyta tvarka.

179. Informacija apie tarybos posėdžių šaukimą skelbiama, nurodant tarybos posėdyje svarstytinus klausimus. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki savivaldybės tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje. Tarybos sprendimų projektai tarybos sprendimu skelbiami svarstyti gyventojams. Gyventojai su parengtais tarybos sprendimų projektais gali susipažinti savivaldybės administracijoje, su individualaus pobūdžio tarybos sprendimų projektais – savivaldybės interneto tinklalapyje, su norminio pobūdžio tarybos sprendimų projektais – Teisės aktų informacinėje sistemoje.

XI. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

180. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas, laikinai mero pareigas einantis tarybos narys ar kitas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti  ir savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, - savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.

181. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, tarybos posėdžio vieta ir laikas, tarybos posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai. Taip pat tarybos posėdžio protokole gali būti įrašomi tarybos posėdžio metu savivaldybės vykdomajai institucijai ar savivaldybei atskaitingiems juridiniams asmenims duoti pavedimai.

182. Prie tarybos posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai ir su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai. Tarybos posėdžio sekretoriatui perduodami tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, tarybos posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas.

183. Už priimtų dokumentų įforminimą, protokolo sutvarkymą, priimtų sprendimų įregistravimą ir paskelbimą Teisės aktų registre atsako tarybos posėdžio sekretorius. Norminiai tarybos sprendimai registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre ne vėliau kaip kitą dieną po pasirašymo.

Atspausdintos elektroninių Tarybos sprendimų versijos ir su jais susijusi (lydimoji) medžiaga saugomi 3 metus savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriuje, po to atitinkamai suformuotos bylos perduodamos nuolatiniam saugojimui į savivaldybės Archyvą, kuriame saugomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat elektroninės Tarybos sprendimų versijos saugomos vidinėje savivaldybės elektroninėje duomenų sistemoje.

184. Tarybos posėdis stenografuojamas arba daromas jo garso įrašas. Stenogramos ir garso įrašai saugomi savivaldybės administracijoje.

185. Už garso įrašų saugumą atsako savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

186. Tarybos posėdyje priimtą tarybos sprendimą tarybos posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo tarybos posėdyje. Norminio pobūdžio tarybos sprendimai ne vėliau kaip jų pasirašymo dieną įregistruojami ir paskelbiami Teisės aktų registre. Teisės aktų registrui teikiama elektroninė tarybos sprendimo versija, kurios tikrumą privaloma patvirtinti tam įgaliojimus turinčio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.

187. Individualaus pobūdžio tarybos sprendimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Norminio pobūdžio tarybos sprendimai įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Tarybos sprendimų ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įsigaliojimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

188. Taryba sudaro sąlygas, kad savivaldybės gyventojai galėtų susipažinti su tarybos sprendimais. Taryba turi nustatyti vietą, kur savivaldybės gyventojai galėtų susipažinti su tarybos sprendimais, ir laiką, kuriuo jie galėtų tai padaryti. Apie tarybos posėdyje priimtus tarybos sprendimus, kuriuose teikiami pasiūlymai valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo, meras turi raštiškai informuoti savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovus ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo tarybos posėdžio dienos.

Tarybos priimti sprendimai taip pat skelbiami savivaldybės interneto tinklalapyje.

189. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 2 savaites po įvykusio tarybos posėdžio.

190. Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai su tarybos posėdžių protokolais ir jų priedais gali susipažinti tarybos nustatytose vietose nustatytu laiku.

191. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo turinio artimiausiame tarybos posėdyje. Paskutinio tarybos posėdžio pirmininkas turi pateikti paaiškinimą tarybos posėdyje dėl tarybos narių klausimų, susijusių su paskutinio tarybos posėdžio protokolu. Jei yra neatitikimų tarybos posėdžio protokole ar tarybos priimtame sprendime, taryba priima sprendimą, kuriuo šie neatitikimai ištaisomi.

192. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik mero leidimu.

193. Oficialius mero pasirašytus pranešimus apie tarybos posėdžius rengia ir skelbia savivaldybės administracija.

194. Už tarybos ir jos suformuotų institucijų raštvedybos tvarkymą atsakingas savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

XII. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

195. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.

196. Tarybos sprendimai su mero rezoliucija ir kontrolės žyma perduodami savivaldybės administracijos direktoriui, kuris paskiria už vykdymą atsakingą savivaldybės administracijos padalinį ir nustato tarybos priimto sprendimo įvykdymo datą. Jeigu tarybos posėdžio metu savivaldybės vykdomajai institucijai ar savivaldybei atskaitingiems juridiniams asmenims duodami pavedimai ir tai įrašoma į tarybos posėdžio protokolą, tokie pavedimai nukreipiami vykdymui su mero rezoliucija.

197. Visi gaunami tarybos sprendimai registruojami savivaldybės administracijoje elektroninėje dokumentų registracijos sistemoje arba tarybos sprendimų registre.

198. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinio vadovas yra tiesiogiai atsakingas už tarybos priimto sprendimo įgyvendinimą.

199. Savivaldybės administracijos padalinio vadovas už tarybos priimto sprendimo įvykdymą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui.

200. Už tarybos priimtų sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

201. Tarybos priimtas sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.

202. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie tarybos priimtų sprendimų vykdymą.

XIII. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

203. Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė tarybos posėdžio metu kreipiasi į merą, mero pavaduotoją arba į laikinai mero pareigas einantį tarybos narį, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus. Į tuos pačius vadovus, valstybės tarnautojus su paklausimu tarybos narys, savivaldybės tarybos narių frakcija, koalicija arba tarybos narių grupė gali raštu kreiptis ir ne tarybos posėdžio metu. Šie raštai – paklausimai – turi būti įteikti atitinkamam vadovui ar valstybės tarnautojui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir klausimas, kurio reikšmingumą tarybos posėdyje balsuodama pripažįsta taryba.

204. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų 203 punkte nurodytą asmenį (toliau – asmuo), į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia.

205. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 14 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Jeigu asmuo, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 darbo dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos.

206. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba posėdyje priimdama sprendimą.

207. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir asmuo, kuriam buvo pateiktas paklausimas. Jeigu tarybos posėdyje nedalyvauja pateikėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.

208. Pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.

209. Apsvarsčiusi asmens, kuriam pateiktas tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas.

210. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba savivaldybės administracijos direktorius. Jie nuolat turi informuoti tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl tarybos narių paklausimų.

XIV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

211. Savivaldybės biudžetas (toliau – biudžetas) sudaromas vieneriems metams.

212. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.

213. Biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija.

214. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:

214.1. biudžeto projektas teikiamas svarstyti frakcijoms, komitetams, jis taip pat skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje ir (ar) vietiniame laikraštyje gyventojams susipažinti; taip pat su biudžeto projektu galima susipažinti savivaldybės administracijos padalinyje, atsakingame už biudžeto rengimą;

214.2. gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietiniame laikraštyje elektroninio pašto adresu [email protected] arba raštu savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už biudžeto rengimą; komitetai privalo išnagrinėti biudžeto projektą pagal savo kompetenciją ir savo sprendimus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo biudžeto projekto gavimo dienos pateikti tarybos komitetui, kuris atsakingas už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai; į komitetų, kuriuose svarstomas biudžeto projektas, posėdžius kviečiami savivaldybės administracijos atstovai, taip pat gali būti kviečiami komiteto, kuris atsakingas už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, nariai; frakcijos savo nuomonę dėl biudžeto projekto pateikia tarybos komitetui, atsakingam už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, per 7 dienas nuo projekto gavimo dienos;

214.3. savivaldybės administracija per 7 dienas gautus gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus apibendrina ir pateikia komitetui, atsakingam už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

215. Komitetas, atsakingas už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, atsižvelgęs į pateiktas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus, frakcijų nuomones bei komitetų sprendimus, dar kartą apsvarsto biudžeto projektą ir pateikia dėl jo išvadą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

216. Savivaldybės administracijos direktorius patikslintą biudžeto projektą teikia svarstyti tarybai reglamento nustatyta tvarka. Kartu su tarybai teikiamu patikslintu biudžeto projektu teikiamas raštas, kuriame nurodoma, į kuriuos komiteto, atsakingo už biudžeto projekto svarstymą ir išvados dėl biudžeto projekto pateikimą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai, išvadoje pateiktus pasiūlymus atsižvelgta, o į kuriuos neatsižvelgta.

217. Jei taryba tarybos posėdyje priima sprendimą taisyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki artimiausio tarybos posėdžio. Per šį laiką pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose.

218. Jei biudžetas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.

XV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATLYGINIMAS (UŽMOKESTIS) IR IŠMOKOS TARYBOS NARIAMS

219. Tarybos narys privalo:

219.1. dalyvauti tarybos posėdžiuose;

219.2. būti vieno komiteto (be Kontrolės komiteto) nariu;

219.3. dalyvauti komitetų ir komisijų, darbo grupių,  kurių nariu jis yra, posėdžiuose;

219.4. bendrauti su rinkėjais Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnyje ir reglamento XVII skyriuje nustatyta tvarka.

220. Tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių metu, taip pat, kai tarybos narys siunčiamas tarybos sprendimu ar mero potvarkiu atstovauti savivaldybei, ir kitais savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais atvejais, kurie susiję su tarybos nario pareigų atlikimu, tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Taryba, meras ir komiteto pirmininkas (to komiteto nariams), pavesdami tarybos nariams atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos veikla, pavedime turi nurodyti, per kokį laiką tie darbai turi būti atlikti.

221. Kiekvienas tarybos narys turi teisę dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai.

221.1. Tarybos narys savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurių skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus - aštuonerių. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Visuomeninis padėjėjas, tarybos nario raštišku teikimu, į pareigas paskiriamas tarybos nario kadencijai savivaldybės mero potvarkiu, padėjėjui įteikiamas nustatytos formos Tarybos nario padėjėjo pažymėjimas, kurį pasirašo meras (forma pateikiama reglamento 4 priede).

Visuomeninis padėjėjas turi teisę:

2211.1. tarybos nario pavedimu organizuoti tarybos nario susitikimus su rinkėjais;

2211.2. dalyvauti tarybos komitetų, komisijų, tarybų posėdžiuose stebėtojo teisėmis;

2211.3. teikti tarybos nariui paaiškinimus, padėti parengti paklausimus, padėti jam pasiruošti tarybos, komiteto ar kitiems posėdžiams.

Papildyta nauju punktu 2017-04-06 Nr. S1-62.

222. Tarybos narius, atliekančius tarybos nario pareigas, patalpomis su telefonu, kanceliariniais reikmenimis bei kitomis priemonėmis darbui ir gyventojų (rinkėjų) priėmimui aprūpina savivaldybės administracija.

223. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina savivaldybės taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, arba laikinai mero pareigas einantį tarybos narį, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama) pagal vėliausiai patvirtintą viešai skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į tarybos nario faktiškai dirbtą laiką savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose. Faktiškai dirbtas laikas fiksuojamas 224 punkte nustatyta tvarka.

Tarybos nariai laiką, sugaištą ruošiantis tarybos, komitetų, komisijų ar darbo grupių posėdžiams bei laiką, praleistą susitikimuose su rinkėjais, deklaruoja asmeniškai, iki einamojo mėnesio 5 dienos tiesiogiai arba nuotoliniu būdu pateikdami Tarybos sekretoriui už praėjusį mėnesį užpildytą Darbo laiko apskaitos žiniaraštį (1 priedas). Tarybos sekretorius tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius perduoda Apskaitos skyriui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 7 dienos. Už Tarybos nario savarankiškai deklaruojamą laiką mokamas atlyginimas, bet ne daugiau kaip už 40 val. per mėnesį.

Punkto pakeitimas  2018-10-04 Nr. S1E-180

224. Po tarybos, komiteto, komisijos, darbo grupės posėdžio jo sekretorius sudaro tarybos, komiteto, komisijos, darbo grupės posėdyje dalyvavusių tarybos narių sąrašą, kuriame turi būti nurodyta tarybos, komiteto, komisijos, darbo grupės posėdžio data, tarybos narių, dalyvavusių tarybos, komiteto, komisijos, darbo grupės posėdyje, vardas ir pavardė bei kiekvieno tarybos nario dalyvavimo tarybos, komiteto, komisijos posėdyje laikas. Sąrašą, kuriame nurodyti tarybos posėdyje dalyvavę tarybos nariai, pasirašo meras arba kitas tarybos posėdžiui pirmininkavęs tarybos narys ir Tarybos sekretorius. Sąrašą, kuriame nurodyti komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose dalyvavę tarybos nariai, pasirašo atitinkamo komiteto, komisijos ar darbo grupės pirmininkas (vadovas) ir komiteto, komisijos ar darbo grupės sekretorius. Tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupės posėdyje dalyvavusių tarybos narių sąrašas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupės posėdžio įteikiamas Tarybos sekretoriui, kuris pagal šį sąrašą žymi tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Tarybos sekretorius iki einamojo mėnesio 7 dienos pateikia Apskaitos skyriui už praėjusį mėnesį užpildytą tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

2241. Tarybos narys, nusprendęs savivaldybės tarybos nario pareigas atlikti neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais) turi teisę atsisakyti reglamento 223 punkte numatyto atlyginimo, pateikdamas  atitinkamą prašymą Tarybos sekretoriui. Tarybos sekretorius šį prašymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įteikia Apskaitos skyriui. Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas, nurodytas 223 punkte, neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

2242. Tarybos narys, nusprendęs atšaukti prašymą atsisakyti reglamento 223 punkte numatyto atlyginimo, pateikia atitinkamą prašymą Tarybos sekretoriui. Tarybos sekretorius šį prašymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įteikia Apskaitos skyriui.

225. Dirbantys tarybos nariai (išskyrus merą ir mero pavaduotoją, laikinai mero pareigas einantį tarybos narį,) kas mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia Apskaitos skyriui pažymą apie darbo laiką, už kurį negautas atlyginimas pagrindinėje darbovietėje. Nedirbantys tarybos nariai pateikia pažymą, išduotą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba Lietuvos darbo biržos, dėl darbo santykių (socialinio draudimo) neturėjimo.

Jeigu dirbančio tarybos nario pateiktoje darbovietės pažymoje ir darbo laiko žiniaraštyje nurodytas laikas nesutampa, Apskaitos skyrius vadovaujasi tuo dokumentu, kuriame nurodytas mažesnis valandų skaičius. Jeigu dirbantys tarybos nariai nepateikia darbovietės pažymos, atlyginimas jiems už darbą savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų bei darbo grupių posėdžiuose nemokamas.

226. Tarybos nariams, vykstantiems į komandiruotes pagal mero potvarkį, komandiruočių išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bei mokama kompensacija už darbo dienas. Išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti pateikiami Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui. Tarybos narys, grįžęs iš komandiruotės, per 5 darbo dienas privalo raštu pateikti merui komandiruotės ataskaitą (2 priedas). Komandiruočių ataskaitos registruojamos ir saugomos mero priimamajame. Į komandiruotes vykęs Savivaldybės meras artimiausio tarybos posėdžio pabaigoje pateikia žodinį pranešimą apie dalyvavimą įvykusiose komandiruotėse.

227. Tarybos nariams atlyginimą išmoka savivaldybės administracija už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 d. Informacija apie darbo, atliekant tarybos nario pareigas, užmokestį skelbiama Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nustatyta tvarka.

228. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, atsiskaitytinai kas mėnesį gali būti skiriama 145 eurų dydžio išmoka, kuri gali būti naudojama:

228.1. telefono ryšio paslaugoms (t.y. telefoniniai pokalbiai) apmokėti, kai Tarybos nariui telefono ryšio paslaugų neapmoka Savivaldybės administracija;

228.2. interneto ryšio paslaugoms (t. y. interneto ryšio paslaugų teikimas) apmokėti bei interneto įrangai išsinuomoti, kai tarybos nariui tokios įrangos nesuteikia ir paslaugų neapmoka Savivaldybės administracija;

228.3. pašto prekėms ir paslaugoms įsigyti;

228.4. transporto paslaugoms (t.y. kuro pirkimo išlaidos, viešojo transporto bilietų įsigijimas);

228.5. kanceliarinėms prekėms įsigyti.

2281. Tarybos narys, pageidaujantis gauti 228 punkte nurodytą išmoką, raštu pateikia Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui banko sąskaitos rekvizitus. Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos išmoka pervedama avansu visiems tarybos nariams į jų nurodytas banko sąskaitas. Už praėjusį metų ketvirtį pervestų išmokų panaudojimą Tarybos narys atsiskaito Apskaitos skyriui iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, pateikdamas ketvirčio išmokų avanso apyskaitą (3 priedas) ir išlaidas patvirtinančius dokumentus, atitinkančius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams.

2282. Tarybos sprendimu nustatytų išmokų lėšų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį ketvirtį nepanaudotos lėšos negali būti naudojamos kitą ketvirtį Per praėjusį ketvirtį išmokėta avanso suma, už kurią Tarybos narys neatsiskaitė iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, laikoma einamojo ketvirčio avansu, o pateikta atsiskaitymui apyskaitos išlaidų suma įskaitoma į einamojo ketvirčio išlaidas.

2283. Iš 228 punkte nustatytų lėšų įsigytos prekės nepajamuojamos. Patirta išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, suma, pateisinta paslaugų ir prekių įsigijimo dokumentais, įskaitoma į veiklos sąnaudas.

2284. Nustačius, kad Tarybos narys panaudojo išmoką ar jos dalį ne pagal 228 punkte nurodytą paskirtį, Tarybos narys turi sumokėti šią sumą iš asmeninių lėšų į Apskaitos skyriaus nurodytą Savivaldybės sąskaitą iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos. Jeigu per du mėnesius nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos Tarybos narys nesumoka šios sumos, tarybos sprendimu Savivaldybės administracija ne ginčo tvarka išskaičiuoja šią sumą iš Tarybos nariui artimiausią mėnesį mokėtinos išmokos.

2285. Tarybos narys, kurio įgaliojimai pasibaigė ar nutrūko prieš terminą, jam išmokėtą ir nepanaudotą išmoką (jos dalį) turi grąžinti į Apskaitos skyriaus nurodytą Savivaldybės sąskaitą per vieną mėnesį nuo jo įgaliojimų pasibaigimo ar nutrūkimo prieš terminą dienos.

2286. Tarybos nario gautų išmokų naudojimą pagal paskirtį kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius ir Trakų rajono savivaldybės etikos komisija.

229. Savivaldybės taryba gali nuspręsti, kad seniūnaičiams būtų apmokėtos su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusios kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidos tiek, kiek jų nesuteikia tiesiogiai ar neapmoka savivaldybės administracija. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus seniūnaičiai turi atsiskaityti už jiems skiriamą išmoką. Šios išmokos dydį ir atsiskaitymo tvarką nustato savivaldybės taryba.

Skyriaus pakeitimai 2015-12-03 Nr. S1-132.

2291. Tarybos narys negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, kai sprendžiami su juo ar jam artimais asmenimis susiję turtiniai ar finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Jis turi pareikšti apie nusišalinimą tokia tvarka:

2291.1. Tarybos narys, gavęs Tarybos ar komiteto posėdžio darbotvarkę, iš anksto raštu ar elektroniniu paštu informuoja sekretoriatą apie galimą interesų konfliktą, nurodo jį keliančias aplinkybes ir pareiškia apie nusišalinimą. Sekretoriatas ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie gautą tarybos nario nusišalinimą praneša merui, atitinkamo komiteto pirmininkui ir Etikos komisijos pirmininkui.

2291.2. Tarybos narys Tarybos kolegijos, komitetų, komisijų, fondų tarybų (valdybų), tarybų posėdžiuose, darbo grupių pasitarimuose prieš pradedant svarstyti interesų konfliktą keliantį klausimą, informuoja dalyvaujančius asmenis apie esamą interesų konfliktą, nurodo jį keliančias aplinkybes, pareiškia apie nusišalinimą, nedalyvauja svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), o jeigu pareikštas nusišalinimas priimamas, išeina iš patalpos ir nedalyvauja svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole. Tarybos kolegija, komitetas, komisija, fondų taryba (valdyba) ar darbo grupė motyvuotu sprendimu, vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos patvirtintais kriterijais, gali pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą.

papildyta nauju punktu 2016-08-04 Nr. S1-172.

XVI. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI IR BENDRUOMENEI

230. Meras ir savivaldybės kontrolierius (kontrolės ir audito tarnyba) ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito tarybai,  o meras – taip pat ir bendruomenei, už savo, o meras – taip pat ir už savivaldybės, veiklą praėjusiais metais. Meras ir savivaldybės kontrolierius tarybos posėdyje pristato savo, o meras – taip pat ir už savivaldybės, veiklos ataskaitą už praėjusius metus ir atsako į tarybos narių ir kitų asmenų, dalyvaujančių tarybos posėdyje, klausimus.

231. Savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais atsiskaito tarybai ir merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai) už savo veiklą praėjusiais metais atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.

232. Mero ir savivaldybės kontrolieriaus (kontrolės ir audito tarnyba) metų veiklos ataskaitos turi būti pateiktos tarybai iki birželio 1 d. Savivaldybės administracijos direktorius metų veiklos ataskaitą už savo ir savivaldybės administracijos veiklą turi pateikti tarybai iki gegužės 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą turi būti pateikta tarybai ir merui prieš mero ataskaitos pateikimą tarybai.

232.1. Komitetai kiekvienais metais už praėjusių metų savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai iki einamųjų metų kovo 1 d. Komiteto veiklos ataskaitą pristato komiteto pirmininkas.

Punkto papildymas papunkčiu 2019-02-21 Nr. S1E-11

233. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba privalo pateikti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių,  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tokio pobūdžio ataskaitos pateikimo iniciatoriumi gali būti tik Kontrolės komitetas.

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11

234. Savivaldybės vykdomosios institucijos ir kiti subjektai, tiesiogiai įgyvendinantys valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, teikia tarybai metų veiklos ataskaitas iki gegužės 1 d. Šios ataskaitos svarstomos komitetuose. Apsvarstytos ataskaitos ir komitetų nuomonė dėl šių ataskaitų teikiamos savivaldybės sekretoriatui, jeigu jis sudaromas, arba savivaldybės merui ir teikiamos svarstyti artimiausiame tarybos posėdyje. Kitų laikotarpių ataskaitos ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių reikalavimu teikiamos tarybai iki tarybos sprendime nurodytos dienos. Svarstant savivaldybės vykdomųjų institucijų ir kitų subjektų, tiesiogiai įgyvendinančių valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, metų ir kitų laikotarpių veiklos ataskaitas tarybos posėdyje turi dalyvauti savivaldybės vykdomųjų institucijų ir kitų subjektų vadovai arba atstovai.

235. Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metines veiklos ataskaitas iki gegužės 1 d.  savivaldybės administracija pateikia tarybos sekretoriatui, jeigu jis sudaromas, arba merui.

Tarybos posėdyje pristatomos šios ataskaitas. Prieš šių ataskaitų pristatymą tarybos posėdyje jos svarstomos komitetuose. Per biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų ataskaitų pristatymą tarybos posėdyje turi dalyvauti šių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11

236. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba iki kiekvienų metų liepos 15 dienos teikia išvadas dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo, ir iki kiekvienų metų spalio 1 dienos teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos.

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11

237. Savivaldybės administracija Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki kiekvienų metų  gegužės 1 dienos teikia nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą, savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir iki kiekvienų metų birželio 1 dienos savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

Punkto pakeitimas 2019-02-21 Nr. S1E-11

 XVII. TARYBOS, JOS SUDARYTŲ IR JAI ATSKAITINGŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲJŲ

INSTITUCIJŲ IR TARYBOS NARIŲ BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI

BEI ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

238. Taryba, jos sudarytos ir jai atskaitingos savivaldybės vykdomosios institucijos ir tarybos nariai, kaip galima labiau atsižvelgdami į vietos sąlygas, pasirenka vieną ar kelias bendravimo su gyventojais formas ir būdus:

238.1. gyventojų priėmimas (tarybos sprendimu patvirtintose vietose);

238.2. asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą;

238.3. informacijos teikimas savivaldybės interneto tinklalapyje nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo gyventojai, asociacijos ir kiti asmenys gali teikti pageidavimus ir pasiūlymus dėl tarybos sprendimų projektų ir kitų klausimų, susijusių su tarybos veikla;

238.4. tarybos narių, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų raštiški atsakymai į gyventojų prašymus;

238.5. vieši tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimų projektų svarstymai;

238.6. informacijos, susijusios su tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų veikla, skelbimas savivaldybės interneto tinklalapyje, savivaldybės skelbimų lentose ir vietiniuose laikraščiuose;

238.7. tarybos veiklos ataskaitų teikimas gyventojams;

238.8. tarybos narių susitikimai su gyventojais;

238.9. tarybos narių atsiskaitymas rinkėjams už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus (tarybos patvirtintame reglamente gali būti nustatyta ir dažniau);

238.10. ir kiti savivaldybės tarybos patvirtintame reglamente nustatyti tarybos narių, tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų bendravimo su gyventojais formos ir būdai.

239. Komitetų, komisijų arba tarybos sudarytos darbo grupės parengtas metinis tarybos veiklos ataskaitos projektas kiekvienais metais vasario–kovo mėnesiais turi būti svarstomas tarybos posėdyje. Metinę tarybos veiklos ataskaitą taryba patvirtina sprendimu.

240. Metinėje tarybos veiklos ataskaitoje turi būti apibūdinama tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų ir kolegijos veikla per metus.

241. Taryba pateikia savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Ataskaitą tarybos vardu pateikia meras susitikime su savivaldybės bendruomene. Be to, savivaldybės administracijos ir kiekvienos seniūnijos patalpose turi būti sudaryta galimybė savivaldybės gyventojams mero potvarkyje nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje susipažinti su tarybos veiklos ataskaita. Apie tai meras turi paskelbti per vietinius transliuotojus, vietinius laikraščius, tarybos nustatytose skelbimų lentose ir savivaldybės interneto tinklalapyje. Tarybos patvirtintą viešą tarybos veiklos ataskaitą gyventojams meras turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos patvirtinimo taryboje.

242. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip per dvi savaites nuo tarybos veiklos ataskaitos patvirtinimo taryboje rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Savivaldybės veiklos ataskaitą turi sudaryti tarybos veiklos ataskaita, savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais, savivaldybės kontrolieriaus ataskaita už praėjusius metus bei biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitos.

243. Savivaldybės administracijos ir kiekvienos seniūnijos patalpose turi būti sudaryta galimybė savivaldybės gyventojams mero potvarkyje nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje susipažinti su savivaldybės veiklos ataskaita. Apie tai meras turi paskelbti per vietinius transliuotojus, vietinius laikraščius, tarybos nustatytose skelbimų lentose ir savivaldybės interneto tinklalapyje. Savivaldybės veiklos ataskaita turi būti skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje.

244. Savivaldybės administracijos direktorius apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus susitikimuose, kurie organizuojami savivaldybės administracijoje, seniūnijose, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos nėra įsteigtos, – gyvenamosiose vietovėse. Apie savivaldybės administracijos direktoriaus susitikimo su savivaldybės gyventojais laiką ir vietą savivaldybės administracijos direktorius turi paskelti per vietinius transliuotojus, vietinius laikraščius, tarybos nustatytose skelbimų lentose ir savivaldybės interneto tinklalapyje.

 XVIII. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA IR JOS ORGANIZAVIMAS

245. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).

246. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

247. Dalyvavimas apklausoje yra laisvas (savanoriškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai pareikšti nuomonę.

248. Apklausa yra tiesioginė. Gyventojai apklausoje dalyvauja asmeniškai, jų reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama.

249. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui.

250. Savivaldybės gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisės įgyvendinimą reglamentuoja Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnis.

251. Ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių turi vietos gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę, kurią įgyvendina tokia tvarka:

251.1. tarybos narių grupė pateikia merui dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo. Prašymas turi būti pasirašytas visų iniciatyvinės grupės narių;

251.2. prašyme turi būti nurodyta: vietos gyventojų apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija bei tarybos iniciatyvinės grupės, teikiančios merui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, narys, atsakingas už siūlomos skelbti vietos gyventojų pristatymą merui;

251.3. kartu su prašymu dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo reglamento nustatyta tvarka turi būti pateiktas mero potvarkio projektas;

251.4. meras, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą, ir jei šis prašymas atitinka reglamento 251.1–251.3 punktuose nustatytus reikalavimus, privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios grupės prašymo gavimo.

252. Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas (toliau – seniūnas) vietos gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina tokia tvarka:

252.1. seniūnas pateikia merui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo. Prašymas turi būti suderintas su savivaldybės administracijos direktoriumi.

252.2. prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija.

252.3. kartu su prašymu dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo reglamento nustatyta tvarka turi būti pateiktas mero potvarkio projektas;

252.4. meras, gavęs seniūno prašymą, ir jei šis prašymas atitinka reglamento 252.1–252.3 punktuose nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo seniūno prašymo gavimo gali paskelbti apklausą.

253. Apklausą skelbia meras. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą.

254. Mero potvarkis paskelbti apklausą, taip pat tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), nurodant apklausos rezultatus (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvus, turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių teritorijose vyks (įvyko) apklausa, skelbimų lentose.

255. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudaro vietos gyventojų apklausos komisiją. Šios komisijos darbe kviečiamas dalyvauti ir šios apklausos iniciatoriaus atstovas.

256. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į vietos sąlygas, aplinkybes ir pasirinktą apklausos būdą, įsakymu patvirtina vietos gyventojų apklausos komisijos darbo reglamentą.

                                           _________________________

 Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 1 priedas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_____________________________ DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

 

 Už 20___ m. _________________ mėnesį:

Data

Veikla*

Laikas

Nuo – iki

(val. min.-val. min.)

Valandų skaičius

(val. min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO[1]:

 

* Veiklą apimą laikas, sugaištas ruošiantis tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiams bei laikas, praleistas susitikimuose su rinkėjais.

                             Pastaba: Už praėjusį mėnesį užpildytas tarybos nario darbo laiko apskaitos žiniaraštis tiesiogiai arba nuotoliniu būdu pateikiamas Tarybos sekretoriui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos. Tarybos sekretorius visų tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius perduoda Apskaitos skyriui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 7 dienos.

 

 

Tarybos narys         ____________________                 ____________________________________             

                                           (parašas)                                                          (vardas, pavardė)

 

 

___________________                  ____________________________________________________

      (gavimo data)                                       (Tarybos sekretoriaus vardas, pavardė, parašas)

 

Pildo Apskaitos skyriaus atsakingas asmuo:                                                                Eurais

 

Valandinis įkainis:

 

 

Iš viso priskaičiuota:

 

 

 

___________________                  ____________________________________________________

      (gavimo data)                                        (Apskaitos skyriaus atsakingo asmens pareigos,

 vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 2 priedas

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO _______________________________

                                                                                                                                                                            ( vardas, pavardė )

Trakų rajono savivaldybės merui

 

ATASKAITA

APIE KOMANDIRUOTĘ1 Į __________________________________________

                                                                                                                                                                      (miestas, valstybė)

 

20____ m. ________________ d.     Nr.

Trakai

 

Komandiruotės pagrindas

(Mero potvarkio data, numeris)

 

 

Renginio forma, pavadinimas,

Organizatoriai, kiti dalyviai

 

 

Komandiruotės tikslas

 

 

Komandiruotės data(nuo-iki)

 

 

Renginio aprašymas

(nagrinėti klausimai ir atlikti darbai, nurodomi pagal kiekvieną komandiruotės dieną)

 

 

Išvados ir siūlymai

 

 

 

Su ataskaita siūloma susipažinti

 

 

Renginio medžiaga

(pristatymų medžiaga, vaizdinė ir kt. medžiaga)

 

 

 

 

Ataskaitos rengėjas                                                       __________________                      ___________________________

                                                                                                                                 (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

________________________________________

1 Tarybos narys, grįžęs iš komandiruotės, privalo raštu pateikti komandiruotės ataskaitąSavivaldybės merui per 5 darbo dienas

Papildyta priedu 2015-12-03 Nr. S1-132.

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento 3 priedas

 

 

 

TARYBOS NARIO ______________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

IŠMOKŲ AVANSO APYSKAITA1

 

20___ m. ___________  mėn. ____ d.

 

Trakai

 

 

Už 20___ m. ________________  mėn.

 

Eil.

Nr.

Dokumento

išrašymo data

Dokumento (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kvito) serija ir Nr., kasos aparato kvito (čekio) Nr.

Prekių, paslaugų pavadinimas

Suma, patvirtinta apmokėjimo dokumentu

(Eur)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 IŠ VISO:

 

                                                                                                                                 

                     

Tarybos narys           ________________          ________________________________________

                                                                           (parašas)                                                                                                    (vardas ir pavardė)              

 

 

Apyskaitą gavau       ________________                         ________________________________________                                    (gavimo data)                    (Apskaitos skyriaus atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

                                                                                              

 ________________________________________

1 Tarybos narys pateikia Apskaitos skyriui Išmokų avanso apyskaitą ir išlaidas patvirtinančius dokumentus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos

Papildyta priedu 2015-12-03 Nr. S1-132.

 

Trakų rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento

4 priedas

 

  (Tarybos nario padėjėjo pažymėjimo forma

 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

PAŽYMĖJIMAS  Nr. _____

DATA

 

 

 

 

 

 

VARDAS PAVARDĖ

Savivaldybės tarybos nario (-ės)

______________________

 

VISUOMENINIS (-Ė) PADĖJĖJAS (-A)

 

Pažymėjimas galioja tarybos nario įgaliojimų laikotarpiu

 

Savivaldybės meras (-ė)

 

A. V.

     

 

 

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimu Nr. S1-136):

               Visuomeninis padėjėjas turi teisę:

  2211.1. tarybos nario pavedimu organizuoti tarybos nario susitikimus su rinkėjais;

          2211.2. dalyvauti tarybos komitetų, komisijų, tarybų posėdžiuose stebėtojo teisėmis;

         2211.3. teikti tarybos nariui paaiškinimus, padėti parengti paklausimus, padėti jam pasiruošti tarybos, komiteto ar kitiems posėdžiams.

 

 Papildyta priedu 2017-04-06 Nr. S1-62.

 

 

 [1] Tarybos nariui mokama ne daugiau kaip už 40 val. per mėnesį.

Papildyta priedu 2015-12-03 Nr. S1-132

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė