Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Renginių organizavimo taisyklės

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.S1-412

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Renginių organizavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojama komercinių ir nekomercinių renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo naudojimo teritorijose tvarka: prašymų pateikimas, jų nagrinėjimas, leidimų išdavimas, organizatoriaus atsakomybė.

2. Šios Taisyklės nereglamentuoja renginių, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, renginių, vykstančių privačiose teritorijose.

3. Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, kurių steigėjas yra Savivaldybė, leidimo renginiams organizuoti gauti nereikia. Įvardintos įstaigos vadovaujasi patvirtintomis taisyklėmis, derindamos renginius su Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriumi (toliau – Skyrius) bei informuodamos atsakingas institucijas apie vyksiantį renginį, iš anksto suderinus reikalingus saugumą užtikrinančius planus.


II. SĄVOKOS

4. Renginys – organizuotas žmonių susirinkimas viešoje vietoje (koncertas, festivalis, spektaklis, mugė, varžybos, cirko pasirodymai ir kt.), kurio forma nepriskiriama susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija ir kt.).

5. Komercinis renginys – renginys, kurio organizatorius siekia pelno (parduodami bilietai, teikiamos mokamos paslaugos). Už leidimo komerciniam renginiui išdavimą organizatoriai moka Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą vietinę rinkliavą (2013 m. gegužės 2 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-151 vietinės rinkliavos dydis komerciniams renginiams – 43 Eur dienai).

6. Nepilnamečiams skirtas renginys – iki 18 metų asmenims skirtas renginys.

7. Masinis renginys – renginys, kuriame dalyvauja 100 ir daugiau asmenų.

8. Renginio organizatorius – Juridinis ar fizinis asmuo (ne jaunesnis nei 18 metų).

9. Viešoji vieta – Savivaldybei priklausanti patikėjimo teise ar kitų asmenų patikėjimo teise valdoma valstybinė teritorija (aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai, valstybinių parkų ir urėdijų valdomos teritorijos, pastatai (patalpos), kuriuose įprasta lankytis žmonėms).

10. Paraiška – renginių organizavimo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos, priedas, kur detaliai ir konstruktyviai pateikiama visa reikalinga informacija apie vyksiantį renginį (pavadinimas, vieta, tipas ir kt.), atsakingų institucijų derinimai (policijos, seniūnijos, kurioje vyks renginys, greitosios medicinos pagalbos ir kt.).

11. Leidimas – Savivaldybės tarybos patvirtintos formos dokumentas, kuriame nurodyta renginio vieta, laikas ir forma.

12. Asmens ir turto sauga – saugos tarnybų ir saugos padalinių vykdoma ginkluota ar neginkluota asmens ir turto sauga, kuria siekiama apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis, užsienio juridinių asmenų filialus nuo neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą.

13. Saugos tarnyba – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, nustatyta tvarka gavęs licenciją teikti asmens ir turto saugos paslaugas.

14. Saugos padalinys – juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo padalinys, dėl kurio veiklos juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas nustatyta tvarka yra gavęs licenciją vykdyti tik tą padalinį įkūrusio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo ginkluotą asmens ir turto saugą.

15. Apsaugos darbuotojas – asmens ir turto saugą vykdantis saugos tarnybos ar saugos padalinio darbuotojas.


III. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

16. Leidimus išduoda Savivaldybės administracijos direktorius. Leidimo išdavimą tvarko Skyrius.

17. Renginio organizatorius apie planuojamus renginius Savivaldybės teritorijoje privalo informuoti Skyrių ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki renginio pradžios. Po šio termino pateiktas prašymas gali būti svarstomas (išimties tvarka) tik administracijos direktoriaus sprendimu.

18. Leidimas (2 priedas), įpareigojimai ir privalomi reikalavimai renginių organizatoriui įforminami administracijos direktoriaus įsakymu.

19. Renginio organizatorius Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui pateikia šiuos dokumentus:

19.1. nustatytos formos paraišką (1 priedas), prieš tai ją užregistruodamas savivaldybės priimamajame.

19.2. įstaigos, įmonės, organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją. Fiziniai asmenys pristato verslo liudijimo kopiją. Leidimų išdavimą tvarkantis Skyrius turi teisę prašyti renginio organizatorių papildomos informacijos (įstatų kopijos, renginio techninių planų ir kt.);

19.3. mokamąjį pavedimą, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu arba banko kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatymo dydžio rinkliava kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu (jeigu organizuojamas komercinis renginys). (Dokumentas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą. Nustatyto dydžio rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53443);

19.4. su policija suderintą Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo planą;

19.5. prašymai fejerverkų (pramogai skirtų civilinės pirotechnikos priemonių) naudojimo leidimui gauti teikiami supapratinta tvarka. Nustatytos formos paraiška derinama su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir seniūnijos, kurioje planuojama naudoti fejerverkus, seniūnu. Fejerverkai naudojami laikantis įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

20. Paraišką nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių organizavimo Trakų rajono viešosiose vietose komisija (toliau – Komisija), kuri teikia siūlymus administracijos direktoriui. Komisijos posėdžiai šaukiami bent du kartus per mėnesį (arba pagal poreikį).

21. Apie motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą organizatorius informuojamas administracijos direktoriaus raštu per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Renginio organizatorius, gavęs leidimą, privalo saugoti jį iki renginio pabaigos. Leidimų kopijos saugomos Skyriuje. Iš savivaldybės gavus leidimą, per 2 darbo dienas informuoti apie renginį Trakų turizmo informacijos centrą el. paštu trakaitic@is.lt. Pateikti dalomąją medžiagą, afišas, informaciją apie renginį, bilietų platinimo vietas, kainas (jei renginys komercinis), organizatorių kontaktus.

23. Leidimas organizuoti renginį neišduodamas:

23.1. jeigu renginys pradėtas reklamuoti, neturint leidimo;

23.2. jeigu renginio organizatorius, negavęs leidimo, renginio organizavimo platinamoje medžiagoje naudoja savivaldybės atributiką, simboliką ir vardą.

23.3. jeigu renginio organizatoriui jau buvo paskirta administracinė nuobauda už padarytus teisėtvarkos pažeidimus organizuojant renginį, jo organizuotas renginys buvo nutrauktas dėl tvarkos pažeidimų arba dėl didelės materialinės žalos padarymo, leidimas gali būti neišduodamas 1 metus nuo padaryto pažeidimo datos;

23.4. jeigu paraiškoje numatytos renginio datos dubliuojasi su savivaldybėje jau vyksiančiais renginiais. Tuo atveju organizatoriams siūloma kita vieta ar laikas.

24. Savivaldybė neatsako už renginio organizatoriaus prisiimtus įsipareigojimus renginio rėmėjams.


IV. REIKALAVIMAI RENGINIAMS

25. Tuo laiku, kada vyks renginys, neturi būti viršijamas triukšmo lygis, numatytas Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme.

26. Viešas renginys gali vykti nuo 8.00 val. iki 23.00 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirtas renginys iki 22.00 val.), o grojimas ir garso transliavimas – nuo 9.00 iki 22.00 val., penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 9.00 val. iki 23.00 val.

27. Renginio laikas gali būti pratęstas tik Komisijos siūlymu ir Savivaldybės administracijos direktoriui pratęstą renginio laiką patvirtinus raštu.

28. Renginio organizatorius privalo:

28.1. aptverti renginio teritoriją, jei aptvėrimas įmanomas pagal renginio pobūdį ir vietą, bei pateikti teritorijos apsaugos planą, suderintą su policija;

28.2. užtikrinti, kad renginio vieta ir jo prieigos tamsiuoju paros metu būtų apšviestos;

28.3. užtikrinti renginio teritorijos ir joje esančių objektų bei žmonių saugą. Sauga užtikrinama santykiu – 100:1 (šimto žmonių dydžio renginyje privalo dirbti bent 1 apsaugos darbuotojas, 1 000 – 10 apsaugos darbuotojų);

28.4. neleisti, kad į renginio teritoriją būtų įsinešami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos;

28.5. neleisti į renginio teritoriją neblaivių ir nuo psichotropinių medžiagų apsvaigusių asmenų;

28.6. užtikrinti, kad nepilnamečiams skirtas renginys užtruktų ne ilgiau kaip iki 22.00 val., jame nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami;

28.7. neleisti, kad į renginio teritoriją būtų įsinešami ginklai, sprogstamosios ir kitos medžiagos, kuriomis galima sukelti grėsmę renginio dalyvių sveikatai;

28.8. pasirūpinti biotualetų įrengimu ir renginio teritorijos sutvarkymu. Siekiant užtikrinti higieną renginio metu, biotualetų skaičius turi atitikti renginio dalyvių skaičių. 70 žmonių renginyje privalo būti įrengtas bent vienas biotualetas.

28.9. nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;

28.10. masinių renginių organizatoriai parengia Veiksmų, kilus gaisrui, planą (toliau – Planas). Planą tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos, organizuojančios renginį, vadovas. Plane turi būti numatyta:

1) Pagalba ugniagesiams renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, reikalingo vandens telkinio;

2) Elektros energijos išjungimas (išskyrus gaisrinės saugos sistemas), transportavimo įrenginių ir agregatų sustabdymas, įvairių komunikacijų uždarymas, vėdinimo sistemų išjungimas degančiose ir šalia jų esančiose patalpose ir kiti veiksmai, kuriais bus siekiama sustabdyti gaisro plitimą;

3) Automatinių gaisro gesinimo sistemų (dūmų šalinimo, žmonių informavimo) patikrinimas;

4) Žmonių, gesinančių gaisrą, sauga nuo galimų griūčių, apsinuodijimų;

5) Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, materialinių vertybių sauga ir evakavimas.

28.11. pasirūpinti reglamentuojamu kiekiu pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekiu (kilnojamų gesintuvų, nedegių audeklų ir pan.) bei reglamentuojamais atstumais išdėstyti jas renginio vietoje;

28.12. užtikrinti, kad renginio metu budėtų asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo, kilus gaisrui, tvarka. Prieš renginį instruktuoti apsaugos darbuotojus bei renginį organizuojantį personalą gaisrinės saugos klausimais ir supažindinti su „Veiksmų, kilus gaisrui, planu“. Nepilnamečiams skirtame renginyje turi būti budintis personalas. Budintis personalas privalo stebėti, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų;

28.13. užtikrinti, kad pirotechnikos priemonės masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių), kitos pirotechnikos priemonės atviroje teritorijoje masinių renginių metu bus naudojamos tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas);

28.14. užtikrinti, kad numatomos naudoti renginyje pirotechnikos priemonės, bus laikomos (išdėstytos, saugomos) ne mažesniu kaip 30 metrų atstumu nuo žmonių susitelkimo ar renginio perimetro vietos;

28.15. užtikrinti, kad numatomos naudoti renginyje pirotechnikos priemonės, bus naudojamos tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijos reikalavimų;

28.16. užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribų;

28.17. planuojant renginio metu naudoti atviros liepsnos šaltinius (deginti fakelus, laužus, žvakes ir pan.), privalo suderinti su Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais liepsnos šaltinių išdėstymo vietą (vietas);

28.18. kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę: evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus būtina pašalinti iki renginio pradžios;

28.19. išdėstyti evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklus, nurodančius gesintuvų laikymo vietą (ar vietas) ir gaisrinius čiaupus, taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas, jei to nėra padaręs patalpų savininkas;

28.20. užtikrinti, kad evakuacijos keliai ir išėjimai būtų laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu;

28.21. užtikrinti, kad renginių patalpose kėdės būtų sujungtos į eiles arba pritvirtintos prie grindų. Praeigos, išeigos turi būtų išdėstytos taip, kad nesikirstų žmonių srautai;

28.22. suderinti su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais atrakcionams, pramoginiams ir kitiems masiniams renginiams bei religinėms apeigoms skirtų palapinių, namelių ir kitų statinių išdėstymo teritorijoje vietą (vietas).

29. Renginio organizatorius privalo turėti:

29.1. planuojant oficialias sporto šakų varžybas – atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą numatomoms varžyboms konkrečioje vietoje;

29.2. jei bus prekiaujama maisto produktais, užsiiminėjama su gyvūnais – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą;

29.3. planuojant parodomuosius aviacinius renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus) – Civilinės aviacijos administracijos leidimą;

30. Renginių organizatorius per 7 darbo dienas nuo paraiškos užregistravimo dienos leidimą išdavusiai institucijai privalo pateikti:

30.1. Sutarties su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmonėmis kopijas;

30.2. Sutarties dėl biotualetų nuomos renginio metu kopijas;

30.3. Sutarties su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopijas.

31. Jeigu renginyje leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, renginio organizatorius privalo užtikrinti, kad alkoholinių gėrimų prekyba ir jų naudojimas vyktų tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje.

32. Prekybą alkoholiniais gėrimais reglamentuoja Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 2014 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 197 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu.

33. Renginio metu naudojama elektros įranga turi atitikti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT)“ reikalavimus ir turi būti eksploatuojama, laikantis „Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius (EST)“, „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (BGST) reikalavimų.


V. RENGINIO ORGANIZATORIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

34. Renginio organizatorius privalo:

34.1. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, priešgaisrinės ir civilinės saugos, sveikatos, kelių eismo, triukšmo prevencijos taisyklių reikalavimų, vykdyti leidime nustatytus įpareigojimus;

34.2. vykdyti teisėtus vietos valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

35. Renginio organizatorius privalo užbaigti renginį, kai:

35.1. jis neatitinka leidime nurodyto pobūdžio;

35.2. pažeidžiama viešoji tvarka.

36. Jeigu renginio laiku neužbaigia organizatorius, policijos pareigūnai arba leidimą išdavusi institucija turi teisę nutraukti renginį. Renginį baigti laiku įsipareigoja renginio organizatorius, kontrolė galima Renginių organizavimo Trakų rajono viešosiose vietose komisijos nariams pagal jų kompetenciją bei toje seniūnijoje, kurioje vyksta renginys, seniūnams.

37. Už vizualinės komercinės reklamos taisyklių laikymąsi atsakingas renginio organizatorius.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Renginius Savivaldybės viešosiose vietose gali organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos ir fiziniai asmenys, turintys teisę šiai veiklai vykdyti ir nėra pažeidę šių taisyklių reikalavimų, kitų teisinių aktų, susijusių su renginių organizavimu.

39. Renginio organizatorius, pažeidęs įstatymus ir šias taisykles, nustatyta tvarka traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, atsako už padarytą materialinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius.

40. Renginio dalyviai, pažeidę viešąją tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

41. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja leidimą išdavusi institucija ir atsakingi pareigūnai (policijos komisariato pareigūnai, saugos tarnybų darbuotojai, kitų už saugos palaikymą renginių metu atsakingų įstaigų, tarnybų pareigūnai).

42. Renginio organizatorius privalo užtikrinti renginį kontroliuojančių pareigūnų patekimą į renginio teritoriją, pateikus tarnybinį pažymėjimą.

43. Taisyklėmis nereglamentuoti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Paraiška renginiui organizuoti (1 priedas) (40.0 kb)

Leidimo forma (2 priedas)  (39.0 kb)


 

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė