Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
Meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklės

PATVIRTINTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. S1-334

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų paraiškų teikimo, svarstymo ir vertinimo bei Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Lėšos) skyrimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.

2. Meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų konkurso tikslas – skatinti Trakų rajono mėgėjų meno plėtrą bei sudaryti sąlygas visuomenės nariams aktyviai dalyvauti rajono kultūriniame gyvenime.

3. Projektų atrankos konkursą organizuoja Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė).

4. Konkurse gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvai, teikiantys paraiškas per ne pelno siekiančius viešuosius juridinius asmenis, veikiančius kultūros srityje ir registruotus Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

 

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

5. Meno mėgėjų kolektyvų projektų konkursas skelbiamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktoriaus) įsakymu. Informacija apie konkursą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

6. Skelbime nurodoma:

6.1. tikslus paraiškų priėmimo laikas;

6.2. paraiškų pateikimo būdas;

6.3. paraiškas priimančio asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas;

6.4. kita reikalinga informacija.

7. Paraiškos siunčiamos paštu arba pateikiamos Savivaldybei tiesiogiai adresu: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai.

8. Paraiškos pateikimo data laikoma pristatymo Savivaldybei data, o jeigu siunčiama paštu, pašto spaude pažymėta išsiuntimo data.

9. Užpildyta paraiška (1 egz.) siunčiama arba teikiama įrišta arba įsegta, kiekvienas paraiškos puslapis turi būti numeruotas. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir anspauduotą įstaigos, organizacijos spaudu voką ir registruota savivaldybės priimamajame. Paraiškos siunčiamos/teikiamos su lydraščiu. Paraiškų kopijos (Word Document formatu) konkurso vykdytojui taip pat atsiunčiamos elektroniniu paštu.

10. Paraiškos nesvarstomos, jei jos pateiktos pasibaigus savivaldybės nustatytam paraiškų priėmimo laikui ir neatitinka šiose taisyklėse bei konkurso skelbime išdėstytų reikalavimų.

11. Direktoriaus įsakymu sudaryta Meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro ne mažiau kaip 5 (penki) nariai, vertina konkursui pateiktus projektus, teikia siūlymą dėl lėšų paskirstymo (darbo užmokesčio, koncertinių išvykų bei kitų išlaidų) ir administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl projektų dalinio finansavimo.

12. Komisijos posėdžiai ir sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Komisija sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

13. Komisijos narys turi nusišalinti nuo projekto svarstymo, jeigu jis yra:

13.1. projekto vykdytojo darbuotojas ar steigėjas;

13.2. projekto kūrybinės grupės narys;

13.3. susijęs giminystės ryšiais su projekto vykdytojo darbuotojais ar steigėjais.

14. Tuo atveju, jei komisijos narys nenusišalina, jo balsavimo rezultatai laikomi negaliojančiais.

15. Komisija meno mėgėjų kolektyvų kūrybinę veiklą vertina pagal 3 (A, B, C) kategorijas:

15.1. C kategorija (vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją) suteikiama seniūnijų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų meno mėgėjų kolektyvams, kurių veikla ir sceniniai pasirodymai apsiriboja seniūnijų ir tarp seniūnijų rengiamuose renginiuose. Paraiškoje pridedamas repertuaras, kuriame nurodoma nauja ir atnaujinta repertuaro dalis, turima 1 koncertinė programa (arba 1-2 spektakliai), kurių bendra trukmė nuo 20 iki 30 min.

15.2. B kategorija (vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją) suteikiama rajoninio lygio meno mėgėjų kolektyvams, dalyvaujantiems rajono renginiuose, šventėse, tarprajoniniuose renginiuose, aktyviai koncertuojantys, dalyvaujantys atitinkamo žanro rajoninėse apžiūrose ir pelniusiems prizines vietas. Paraiškoje pridedamas repertuaras, kuriame nurodoma nauja ir atnaujinta repertuaro dalis, turimos 2 koncertinės programos (arba 2 spektakliai), kurių bendra trukmė nuo 45 iki 60 min., koncertinė veikla ne mažiau 7 pasirodymų.

15.3. A (aukščiausia) kategorija suteikiama meno mėgėjų kolektyvams, dalyvaujantiems tarptautiniuose, respublikiniuose rajoniniuose renginiuose, konkursuose, apžiūrose, festivaliuose ir pelniusiems juose prizines vietas, laureato, diplomanto ir kt. vardus, rengiantiems šio lygio projektus, pelniusiems respublikines geriausio kolektyvo nominacijas, organizuojantiems aktyvią koncertinę veiklą, reprezentuojantiems savivaldybę tarptautiniuose, respublikiniuose renginiuose, dalyvaujantiems pasaulio lietuvių dainų šventėse. Paraiškoje pridedamas repertuaras, kuriame nurodoma nauja ir atnaujinta repertuaro dalis, turimos 3 koncertinės programos (arba 2-3 spektakliai), kurių bendra trukmė nuo 1 iki 1.30 val., koncertinė veikla ne mažiau 9 pasirodymų.

16. Meno mėgėjų kolektyvų vadovų darbo užmokesčio sąlygos nustatomos, remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ĮV-388 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“.

17. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos išvadas, priima sprendimą dėl projektų finansavimo ir įformina jį savo įsakymu.

18. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo lėšos paskirstomos meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektams, skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt.

19. Komisijos darbą techniškai aptarnauja savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.

 

III. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

20. Savivaldybės administracijos direktorius su lėšas gavusiu meno mėgėjų kolektyvų veiklos projekto vykdytoju sudaro finansavimo sutartį, kurioje numatomi projekto įgyvendinimo terminai, šalių įsipareigojimai, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.

21. Lėšas projekto vykdytojui Apskaitos skyrius perveda pagal pasirašytą sutartį.

22. Už projekto įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą atsako projektą vykdančios ir lėšas gavusios įstaigos/organizacijos vadovas.

23. Projektuose numatytoms prekėms ar paslaugoms pirkti bei darbams atlikti privaloma vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymu.

24. Įvykdžius projektą, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., projekto vykdytojas atsiskaito:

24.1. už projekto veiklų įgyvendinimą Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (2 priedas);

24.2. už tikslingą lėšų panaudojimą Savivaldybės Apskaitos skyriui finansavimo sutartyje nustatyta tvarka.

25. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, projekto pareiškėjas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo. Nustatytais terminais negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.


Taisyklių dokumentai:

1. Paraiškos forma

2. Ataskaitos forma


Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė