Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gruodis
    2020     
Žemės ūkio administravimo skyrius

Skyriaus uždaviniai:

- padėti įstaigos vadovui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais  įgaliotam asmeniui (toliau –  įstaigos vadovas) įgyvendinti savivaldybės teritorijoje valstybės politiką žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse;
- teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti žemės ūkio ir kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto;
  užtikrinti tinkamą:
- žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą ir administravimą;
- ūkininkų ūkių registravimą ir administravimą;
- žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą;
- žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;
- valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;
- atlikti žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą;
- nustatyti medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą ir nuostolius;
- įgyvendinti stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programas.
- atstovauti savivaldybei kitose institucijose pagal Skyriaus kompetenciją turint įgaliojimus;
- teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti žemės ūkio ir kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto;

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- teikia informaciją ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie valstybės paramą žemės ūkiui, žemės ūkio garantinio fondo naudojimo, kredito suteikimo klausimais;
- įregistruoja ir išregistruoja ūkininkų ūkius, tikrina pateiktų duomenų teisingumą;
- tvarko reikiamą kaimo rėmimo programos dokumentaciją bei suvestinius jos duomenis;
- renka reikiamus dokumentus tiesioginėms išmokoms (už karves žindenes, už galvijus, už paskerstus gyvulius, už ėriavedes ir bičių šeimas) gauti, sistemina pagal kodus, pateikia pažymas;
- priima iš seniūnijų žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo dokumentus, juos tikrina ir pristato VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui;
- konsultuoja registro duomenų teikėjus žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo dokumentų pildymo klausimais;
- užtikrina, kad asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, saugotų duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
- vykdo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės taisyklių reikalavimus;
- organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymą, perduoda atspausdintus žemėlapius žemėtvarkos specialistams seniūnijose;
- renka, tikrina, komplektuoja ir pristato paraiškas dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus į Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento teritorinį skyrių;
- vykdo pieno kvotų administravimo bei kontrolės taisyklių reikalavimus;
- konsultuoja, padeda užpildyti ir surenka metines pieno gamybos deklaracijas;
- pieno gamintojams išduoda pranešimus apie paskirtą pieno kvotų kiekį ir kvotų dydžio pasikeitimus pieno kvotos metais;
- priima paraiškas ir papildomus dokumentus dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą;
- tvarko dokumentus pieno gamintojams, kurie paveldi pieno kvotą su ūkiu arba perduoda ūkį kitam asmeniui;
- priima prašymus dėl papildomos pieno kvotos iš rezervo gauti;
- registruoja pieno kvotų pirkėjų ir pardavėjų paraiškas dalyvauti pieno kvotų aukcione, nurodant pieno kiekį, rūšį ir kainą;
- informuoja gyvulių laikytojus pagal jų paklausimus apie priskirtas skerdimo, specialiąsias išmokas bei ekstensyvumo priemokas;
- Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius, raštu teikia trūkstamus duomenis apie savivaldybės teritorijoje užregistruotus galvijų laikytojus;
- tvarko dokumentus ekstensyvumo priemokai gauti už parduotus bulius;
- konsultuoja žemės ūkio subjektus, kurie dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programose;
- priima ir padeda įforminti dokumentus dėl jungtinės veiklos partnerystės sutarties sudarymo žemės ūkio valdų registre; 
- priima iš žemės ūkio įmonių užpildytas metines oficialiosios statistikos formas, patikrina, esant reikalavimui, sudaro suvestines ir teikia Žemės ūkio ministerijai;
- dalyvauja komisijų darbe dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, dėl paramos asmenims, kurių pastatai yra nukentėję dėl stichinių nelaimių;
- teikia savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl melioracijos įrenginių ir kitų materialinių vertybių nurašymo;
- atlieka valstybei priklausančių melioracijos statinių savininko funkcijas, organizuoja šių statinių eksploataciją ir atsako už jų būklę, atlieka iš biudžeto ar kitų fondų finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas, tvarko valstybinę melioracijos statinių apskaitą, atlieka valstybinę melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą;
- išduoda technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse infrastruktūros objektus, hidrotechninius ir kitus statinius;
- ruošia melioracijos darbų programas ir investicinius melioracijos darbų projektus;
- registruoja ir išduoda registracijos liudijimus bei valstybinius numerių ženklus savivaldybės teritorijoje esantiems traktoriams, savaeigėms mašinoms, traktorinėms priekaboms, javų kombainams, kelių tiesimo mašinoms, keturračiams motociklams ir sniego rogėms;
- tvarko registro duomenis ir juos perduoda į centrinę duomenų bazę, išregistruoja, perregistruoja traktorius, savaeiges mašinas, traktorines priekabas, javų kombainus, kelių tiesimo mašinas, keturračius motociklus ir sniego roges;
- pagal sudarytą techninių apžiūrų grafiką atlieka žemės ūkio technikos technines apžiūras seniūnijose, išduoda techninės apžiūros talonus;
- tvarko valstybinių numerių, registracijos liudijimų, techninės apžiūros talonų apskaitą, juos užsako bei nurašo susidėvėjusius;
- tvarko įkeistų ir areštuotų žemės ūkio mašinų apskaitą ir kontroliuoja jų išregistravimą bei perėmimą;
- vykdant Savivaldybės strateginiuose dokumentuose nustatytus tikslus, rengti savivaldybės programų projektus, o savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoti jų vykdymą;
- vykdo kitas su skyriaus uždaviniais susijusias teisės aktų nustatytas funkcijas.

    Skyriaus el. paštas: zemes.ukis@trakai.lt

    Skyriaus nuostatai (53.5 kb) 

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė